Huldiging M. V. L. Offermans Schoon is het leven In kasteel Neuborg bij Gulpen (Limburg) werd op 28 oktober een vergadering gehouden van onze com merciële staf onder voorzitterschap van de heer Kranen- berg. Tijdens deze vergadering werd de heer M. V. L. Offermans, in tegenwoordigheid van zijn echtgenote, gehuldigd naar aanleiding van zijn veertigjarig dienst- jubileum. De heer Kranenberg releveerde dat het jubi leum reeds geruime tijd geleden gevierd had moeten worden, maar wegens ziekte van de jubilaris toen geen doorgang kon vinden; hij gaf een overzicht van het geen de heer Offermans in die veertig jaar voor ons bedrijf had gedaan en overhandigde hem de directie envelop. Het was onvermijdelijk dat de bijeenkomst maar kort kon duren, aangezien de mist kwam opzet ten en de meeste van de aanwezige heren nog lang moesten rijden alvorens zij thuis zouden zijn. De heer Offermans zei in zijn dankwoord vooral blij te zijn met de toezegging dat hij weer in het commerciële apparaat opgenomen zou worden. door E. A. van Kan Al sedert mijn jeugd heb ik belangstelling gehad voor Egypte en vooral de geschiedenis, de bouw van sfinx en pyramiden, de ontdekking van het graf van Toetanchamon prik kelden mijn fantasie in hoge mate. Dit land heeft een grote rol gespeeld in de beschavings geschiedenis der mensheid en men kan het beschouwen als een schatkamer der geschiedenis. Het grondgebied van Egypte bestaat voor 96,5 uit woestijn en kaal en woest gebergte; slechts 35.400 km2 is in kuituur gebrachte grond. De vrucht baarste grond ligt in de delta van de Nijl, waarvan het water de akkers door een bevloeiingssysteem tot grote vruchtbaar heid brengt. Aan het begin van deze laag vlakte ligt Cairo, het doel van mijn reis. Onder haar 3.500.000 inwoners van deze stad telt zij sinds enige tijd ook mijn zoon, die „Staff Camera Man" is bij United Press International. Hij filmt al het televisienieuws van dit land en zijn omgeving. U ziet daarom vaak nieuws van hem op de televisie. Hij heeft een reis naar Moskou en Boedapest gemaakt en heeft ook Moise Tsjombe gefilmd. Ik vertrok van Schiphol in een gure regen; het was behoorlijk koud. Maar in Cairo was het warm en mijn regenkleding had ik niet nodig, want het regent in Cairo slechts tweemaal per jaar. Jaren geleden reeds maakte ik kennis met Egypte, niet als toerist maar als stuur mansleerling aan boord van een schip dat op Nederlands Oost-Indië en Sjanghai voer. We deden vanzelfsprekend Port- Saïd aan en de herinneringen aan dit hete oord kwamen weer boven bij mijn bezoek aan Cairo: handige en opdringerige koop lieden proberen je van alles aan te sme ren. Mijn zoon woont in een flat aan de Rue de Champollion, dichtbij het Egyp tisch Museum. Vanaf de daktuin met fon teinen, tropische planten en vogels had ik een verrukkelijk uitzicht over de Nijl en oud en nieuw Cairo. In de avonduren was het heerlijk koel op dit terras en boven het geroezemoes van stemmen klonk de roep van de moëddzin, die van af de minaret de gelovigen tot een gebed opriep. Dat klonk ongeveer zo: „Allahoe Akbar' Aschladoe an la ilaha illallah Wa'annah Moehammadan Rasoeloellah", hetgeen betekent: „God is groot; er is geen God buiten Allah". Vijfmaal per dag worden de Moslims zo opgeroepen. Voor de Christenen klinkt de avondklok van de nabijgelegen kerk der Witte Pa ters, oproepend tot de avondmis. Hun taak hier lijkt mij niet gemakkelijk TOETANCHAMON In mijn weinige vrije uren heb ik nog al wat over Egypte gelezen en ik was dan ook zeer benieuwd het Egyptische Muse um te zien, dat alleen 's morgens geopend is en door mensen van nagenoeg alle nationaliteiten wordt bezocht. Er zijn on- 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 11