Kerstlegenden uit allerlei landen Het eigenlijke verhaal aangaande de ge boorte van Christus, zoals de bijbel ons dat doet, is maar kort en de details zijn niet veeltallig. Groot is daarentegen het aan tal legenden die om de geboorte in Beth lehem zijn geweven. Zij zijn geworden tot een schat van volksverhalen. Aange zien vele daarvan zijn ontstaan toen het woord nog niet gedrukt kon worden, werden ze mondeling overgeleverd, ver rijkt en versierd door elke verteller. DE HAGEDOORN Zo heeft, volgens een oude Engelse le gende, Jozef van Arimathea, in wiens graf Jezus werd gelegd, de Heilige Graal naar Engeland gebracht en hij plantte zijn staf van hagedoorn bij Glastonbury in de aarde. Deze schoot wortel, werd een boom en bloeide iedere Kerstmis daarna ter ere van de Heilige Geboorte. Stekjes ervan werden in allerlei delen van Engeland uitgezet en voor altijd, al dus de legende, zullen alle hagedoorns met Kerstmis bloeien. DE KERSEBOOM Op weg naar Bethlehem komen Maria en Jozef langs een kerseboom, waarvan de takken vol hangen met kersen. Maria kijkt er verlangend naar, maar zij kan er niet bij. Ze vraagt Jozef er een paar voor haar te plukken opdat zij haar dorst kan lessen. Maar Jozef wil verder gaan en schuwt elk oponthoud. Hij weigert daarom en zegt: „Kom, Maria, ik zeg u dat als we gindse stad niet bereiken, wij het weieens kwaad te verduren kunnen krijgen." Dan roept Maria Gods hulp in. En ziet, onmiddellijk buigt de oude boom naar voren en reikt haar zijn volle tak ken. Terwijl Maria de kersen plukt valt Jozef berouwvol op zijn knieën om ver giffenis te vragen voor het weigeren van zo'n kleine gunst. Nu begrijpt hij dat het kind, hetwelk Maria draagt, Gods Zoon is. DE VUURVASTE MANTEL Op een nacht gaat Jozef de stal uit om iets te halen waaraan Maria en het Kind zich kunnen warmen. Op zoek naar bran dende kolen ziet hij drie herders die rond een vuur zitten. Zij zijn verbaasd dat hun hond geen dreigende houding tegen de vreemdeling aanneemt. Met hun toestemming neemt Jozef enige vurige kolen die hij op zijn uitgespreide mantel legt. Deze vat, wonderlijk genoeg, geen vlam. Dan vertrekt hij. Een engel daalt uit de hemel en zegt hun naar de stal te gaan. Daar vinden zij het Christuskind gekoesterd door een vuur op de mantel, die nog geen schroeiplek vertoont. HET ROODBORSTJE Teneinde het vuur brandende te houden gaat er een dapper vogeltje vlak bij staan en laat de kooltjes oplichten door met zijn vleugels te blijven slaan. De gloed maakt de borst van het vogeltje rood tot in lengte van dagen. DE NACHTEGAAL Elke nacht zong Maria het Kind in slaap. Maar op zekere nacht was het onrustig. Het viel pas in slaap toen een nachtegaal op de schouder van Maria neerstreek en daar instemde met Maria's wiegelied. De dankbare moeder schonk daarop alle nachtegalen hun schone geluid. DE WONDERBARE OOGST Op de vlucht voor de soldaten van Hero des die Jezus willen doden, komt de Heilige Familie over een akker waar een boer koren aan het zaaien is. Maria wil niet dat de man een leugen zal vertellen aan de achtervolgende soldaten en zij zegt hem de waarheid te spreken, name lijk dat hij het gezin had zien voorbij gaan terwijl hij aan het zaaien was. Nauwelijks zijn zij weg of het koren schiet uit de grond en als de soldaten komen zien zij een veld vol wuivende aren. Bij het horen van het verhaal van de boer, keren zij terug omdat zij na tuurlijk aannemen dat het gezin al maan den geleden voorbijgekomen was. DE VLIEG EN DE SPIN Het gezin, op weg naar Egypte, zet zich vermoeid neer en valt in slaap. De sol daten van Herodes komen aan, maar een vlieg wekt Jozef en het gezin verbergt zich in een grot. Dan begint een spin een web voor de ingang te weven waar door de soldaten ervan overtuigd zijn dat niemand daar naar binnen is gegaan. 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 10