Veertigjarig jubileum H. H. W. Rieck De heer Rieck met zijn aanstaande echtgenote. Op woensdag 22 april j.l. herdacht de heer H. H. WRieck het feit dat hij veertig jaar tevoren in dienst was getreden van de Amstel Brouwerij, filiaal Rotterdam. Het was enkele maanden voordat dit filiaal verhuisde van de Delftsestraat naar het huidige adres aan de Keileweg, waar men op 14 juli introk. Quatorze juillet is dus ook voor onze Rotterdammers een dag om te onthouden. In de koffiekamer had men het gezellig gemaakt en toen de heer Rieck, verge zeld van zijn aanstaande vrouw binnen kwam, waren nagenoeg alle Rotterdamse collega's reeds bijeen. De heer Kranenberg was voor deze ge legenheid overgekomen en hij sprak als eerste de jubilaris toe. Hij vermeldde met dankbaarheid het legertje toegewijden, tot wie ook de heer Rieck hoort, mensen die door hun trouw de zaak groot maken. Na tuurlijk heeft hij, toen hij op vijftienjarige leeftijd zijn loopbaan begon, niet kunnen bevroeden, dat hij er op zijn minst veertig jaar zou blijven, maar hij heeft zich thuis gevoeld, naar zijn zin gewerkt en is nu boekhouder, die nauwgezet zijn taak ver vult. Namens de directie overhandigde de heer Kranenberg een envelop met inhoud. De heer Van Loon sprak hierna namens het gemeentebestuur en feliciteerde hem met het bereiken van deze mijlpaal in zijn leven. Hij kon mededelen, dat het Hare Majesteit de Koningin had behaagd de ju bilaris de zilveren medaille behorend bij de Orde van Oranje Nassau te verlenen. Hierna speldde de heer Van Loon hem de versierselen van deze onderscheiding op. De heer Tournier voerde als laatste het woord en overhandigde namens het perso neel een jubileumenvelop. De dames van het filiaal komt weer alle lof toe voor de geestdriftige en zorgzame wijze waarop zij op deze voor de heer De versierselen worden opgespeld Rieck zo feestelijke dag, voor de inwendi ge mens der aanwezigen hebben gezorgd. De heer Rieck is een van de weinigen, die bij leven en wel zijn op vijfenzestigjarige leeftijd ruim vijftig jaar in dienst zal zijn geweest. Wij wensen hem van harte toe dat hij in goede gezondheid deze unieke mijlpaal in ons bedrijf zal bereiken. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 6