Tweede prijs voor onze EHBO'ers FAMILIETRADITIE Hierna bracht hij de dank over van ir. Van Marwijk Kooy, die grote waardering had voor hetgeen het geslacht Blankesteijn voor de brouwerij had gedaanwerken bij de brouwerij is bij deze familie bijna een tra ditie. De heer Kranenberg stelde de jubilaris ten voorbeeld voor menigeen; hij noemde het een voorrecht hem, samen met zijn gezin aanwezig te zien en sprak de dank uit van de hoofddirectie en gaf als tastbaar bewijs daarvan een envelop met inhoud. De heer Vlaskamp, directeur van het fi liaal, noemde de jubilaris een man met onderscheidingsvermógen en iemand die veelsoortige werkzaamheden met werklust ha,d verricht. Hij was als servicemonteur een goede ambassadeur bij de klanten ge bleken, die veel goodwill kweekt. Als be reidvaardig en behulpzaam mens was hij tevens een goed collega. De heer Vlas kamp overhandigde namens het personeel een fraai elektrisch scheerapparaat. De heer Blankesteijn dankte voor de hem verleende onderscheiding, de betoonde be langstelling en de geschenken. Hij bracht in herinnering hoe hij op 25 augustus 1928 op eigen verzoek naar Twente werd overgeplaatst, alwaar hij als machinist te werk werd gesteld. „Ik werd toch geen Amsterdammer, ik bleef een boertje van buten". Op 19 december 1928 had jhr. Six van Hillegom het filiaal officieel geopend. Van 1944 tot 1945 zat men er zonder Amstel bier, maar na de oorlog werd de schade spoedig ingehaald. Van de gelegenheid tot feliciteren werd op stormachtige wijze gebruik gemaakt, zodat de jubilaris en zijn echtgenote minutenlang aan het oog waren onttrokken. Burgemeester Vort Fisenne aan het woord Toen de laatste handen gedrukt waren, was voor ons het ogenblik van scheiden aan gebroken. Van het gezellig samenzijn kun nen wij dus niets vertellen, maar wij ne men graag aan dat het zo geweest is. Een vraagje dat ons bezighoudt, zouden ze nog op die (valse) vleugel gespeeld heb ben? Het is misschien wel nodig geweest, want tijdens de toepsraak van de heer Vlaskamp sloegen de zekeringen door en dat betekende niet alleen dat het licht uit ging, maar ook dat de elektrische grammo foon niet kon functioneren Op 8 mei heeft de Nederlandse Vereni ging Zelfbescherming Bedrijven en Inrich tingen, afdeling Amsterdam een wedstrijd georganiseerd voor EHBO'ers. Deze wed strijd, waaraan namens de Amstel Brouwe rij deelnamen de dames Bouman en Pais en de heren Joosse en Tabbers, werd ge houden in de H-kantine van de KLM op Schiphol. Tien bedrijven hadden een af vaardiging gestuurd. Het probleem was als volgt: in een hotel bestelt een gast een glas bier op zijn kamer. Als het kamer meisje geen gehoor krijgt op haar kloppen, opent zij de deur en ruikt lichtgas; zij loopt de kamer binnen en ziet de man op bed liggen. Verschrikt loopt zij snel terug om hulp te halen, struikelt en valt, het glas breekt en krijgt een diepe snijwond aan de pols. Op haar gegil worden vier EHBO'ers ge alarmeerd, die in een andere kamer te- samen zijn; deze komen in actie: drie gaan de bewuste kamer binnen, de vierde zorgt voor het bellen naar de Geneeskundige Dienst en voegt zich dan bij de andere drie. De ploeg die dit imaginaire ongeval het beste behandelde was die van de KLM op Schiphol, de Amstel ploeg eindigde als tweede, het Telegraafkantoor van de PTT werd derde. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 5