Veertigjarig jubileum M. Biankesteijn In Hengelo jubileerde op donderdag 23 april j.l. de heer M. Biankesteijn, service monteur. De ruimte waar vroeger limonade werd gemaakt was zodanig gemeubileerd en ingericht, dat een zeer gezellig ontvangzaaltje was ontstaan, waarin zelfs een witte vleugel niet ontbrak. Er werd die middag niet op gespeeld, want „hij was zo vals als een kr zoals iemand ons toevertrouwde. Zo feestelijk als het zaaltje was, zo somber was het weer en gezeten in de auto die ons van Amsterdam naar Hengelo bracht, konden wij constateren dat er een regenfront over de gehele breedte van ons vaderland lag. Om vier uur kwam de heer Biankesteijn met zijn familie het zaaltje binnen, even later gevolgd door de burgemees ter van Hengelo, jhr. mr. L. M. E. von Fisenne en de heren Kranenberg, Vlas kamp, Kerckhoffs en Siep. De burgemeester sprak als eerste en uitte zijn waardering voor de directie die zoveel werk bleek te maken van een jubileum viering. Hij achtte een veertigjarig dienst verband dan ook als iets bijzonders, van wege de trouw die eruit bleek. Hierna vond er een primeur plaats, want de bur gemeester speldde de jubilaris de bronzen eremedaille behorend bij de Orde van Oranje Nassau op. Het was de eerste maal dat een burgemeester in ons bedrijf een onderscheiding uitreikte. Burgemeester Van Hall van Amsterdam had al eerder ere medailles aan leden van ons personeel uit gereikt, maar dat was dan gebeurd ten stadhuize. Staande luisterden de aanwezi gen naar het Wilhelmus, dat via een gram mofoonplaat ten gehore werd gebracht. Ook dit spelen van ons volkslied na een onderscheiding was een primeur in het be drijf. De heer Kranenberg was de eerste na de burgemeester die de jubilaris kon felicite ren en hij overhandigde mevrouw Bianke steijn een boeket bloemen. De heer Biankesteijn ontvangt de envelop. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 4