Hoofdpunten uit ons jaarverslag 1963 Het jaar 1963 had voor de bedrijven van ons concern een bevredigend verloop. De totale hectoliterafzet van de brouwerij in Amsterdam nam opnieuw toe en wel met circa 11 Ondanks de strenge winter die het jaar inluidde en de teleurstellende zomer werd opnieuw een bevredigende omzetstijging bereikt. Het is verheugend dat ons binnenlands marktaandeel zich volledig heeft kun nen handhaven. Onze export vertoonde in het verslagjaar slechts een geringe toeneming ten opzichte van het jaar 1962. De hoeveelheid bier, welke werd geëxporteerd, bedroeg ruim 25 van de totale productie. Vrijwel de helft van onze export gaat thans naar gebieden binnen Europa, waar EEG en andere markten steeds grotere hoeveelheden Amstel bier op nemen. In het Afrikaanse werelddeel konden wij onze positie in diverse markten niet onbelangrijk versterken, niet alleen in de met de EEG geassocieerde gebieden, doch ook in gebieden buiten deze gemeenschap. Bijna 23 van onze export- omzet wordt naar dit continent verkocht. De in het Amerikaanse werelddeel bereikte resultaten beantwoordden slechts ten dele aan de gestelde verwachtingen. Het aandeel in onze export is bijna 17%. In verschillende belangrijke Aziatische markten slaagden wij er eveneens in de geëxporteerde hoeveelheid op te voeren. Door het verlies van West-Irian liep onze uitvoer naar het Australische werelddeel zeer aanzienlijk terug. De Surinaamse Brouwerij N.V. heeft tijdens het boekjaar 1962/63 haar positie op de Surinaamse biermarkt verder kunnen versterken, zodat een hogere winst werd gemaakt. Er werd 17 dividend uitgekeerd. In het boekjaar 1962/63 kon de Antilliaanse Brouwerij N.V. een geringe om- zetvergroting boeken. Wederom werd een dividend van 9 uitgekeerd. De Jordan Brewery Co. Ltd. keerde over het boekjaar dat op 31 maart 1963 eindigde een onveranderd dividend van 10 uit. De bierverkopen van de Brasserie et Malterie Almaza S.A.L. te Beiroet maakte, in tegenstelling tot het voorgaande jaar, toen de produktie door de ingrijpende modernisering enige tijd moest worden stilgelegd, een winst. De dividend betaling werd echter nog niet hervat. De bierverkopen ontwikkelden zich niet onbevredigend en de vooruitzichten voor het lopende boekjaar zijn niet on gunstig. De brouwerij de Compania Cervecera de Puerto Rico, Inc. leverde enkele dagen voor Kerstmis het eerste bier af; zij werd 21 februari j.l. officieel geopend. De verkoopresultaten zijn tot op heden niet onbevredigend. De technische samenwerking met Courage Barclay Simonds Ltd., Molson Breweries Ltd. en Falstaff Brewing Corporation heeft een aanvang genomen; wij hebben goede verwachtingen van de resultaten die hier op langere duur uit voortvloeien. Onze personeelsbezetting bestond aan het eind van het boekjaar uit 1243 personen. Het inschakelen van Spaanse arbeidskrachten, die zich in een voor hen in vele opzichten vreemde omgeving moesten aanpassen, is tot volle tevredenheid ver lopen. Met de ondernemingsraad werd regelmatig overleg gepleegd. De gang van zaken bij de N.V. Preservenbedrijf te Breda ontwikkelde zich bevredigend: de omzet alsmede de exploitatiewinst steeg met 14 Poviet Producten N.V. had een omzetstijging van 20 de exploitatiewinst steeg met 13 Door de hogere omzetten konden wij de kostenstijgingen vrijwel geheel op vangen. Voorgesteld wordt uit de zuivere winst een dividend van 12 uit te keren. Voor de ijver en toewijding, waarmede onze medewerkers in alle onderdelen van onze onderneming hebben bijgedragen tot het bereiken van het hiervoor vermelde resultaat spreken wij gaarne onze grote erkentelijkheid uit. Aldus besluit onze Raad van Beheer zijn verslag. 8 8 0 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 3