Deze maand En wat zei Thomas H. Huxley? Misschien is het waardevolste resul taat van elke opvoeding dat u doet wat u moet doen op het ogenblik dat het moet gebeuren, of u het prettig vindt of niet. I heeft de Amstel Brouwerij wederom kennisgegeven van de stand van zaken in haar concern door middel van een jaarver slag. Dit overzicht van hetgeen er in het jaar 1963 is tot stand gebracht, is een boekje van 24 pagina's en dus te uitvoerig om in zijn geheel in Het Spongat te wor den opgenomen. Daarom bepalen wij ons tot een vermelding van de voornaamste punten die u op de pagina hiernaast aan treft. In het vorige nummer hebben wij enkele malen de woorden Portorikijn en Portori- kijns gebezigd. Vele lezers zal deze schrijf wijze vreemd zijn voorgekomen. Eerlijk ge zegd lag ons de vorm met aa (Portorikaan) ook beter, maar wij hebben de ij gebruikt omdat ons ter ore kwam dat het ministerie van Buitenlandse Zaken eveneens de ij- vorm gebruikt en dit doet op advies van de Nederlands-Belgische taalcommissie. Nu wij gelegenheid hebben gehad deze kwestie nader te onderzoeken, is ons ge bleken dat de aa-vorm de voorkeur ver dient Niet alleen zeggen taaldeskundigen (o.w. de heer J. A. Meyers, taalkundig medewerker van De Groene Amsterdam mer en het Algemeen Handelsblad) spon taan Portirikaan, maar ook het grote woor denboek van Van Dale geeft de aa-vorm, evenals trouwens bij Mexico (Mexicaan) en Marokko (Marokkaan). Daarom zullen wij ons voortaan weer bepalen tot de aa- vorm en zodoende zullen wij wel niet iedereen maar toch zeer velen hebben te vredengesteld. WIE IS DE VERLIEZER? Er is een ring gevonden waaraan zich zes baardsleutels, drie lipssleutels en een loper met twee baarden (gemerkt ODA S 465) bevinden. De verliezer van deze sleutels gelieve de heer H. A. Hesse, toestel 435, bellen, die ze in bewaring heeft. Tijdens het uitstapje dat onze gepensioneer den hebben gemaakt, is in de tweede bus een bruine leren knoop gevonden, die waar schijnlijk aan een damesmantel heeft ge zeten. De knoop is terug te krijgen bij mejuffrouw Bosker. Op 14 juli is ons personeel te Rotterdam op gebak getrakteerd. Dit had evenwel niets te maken met de Franse nationale feestdag, Quatorze Juillet. Neen, Rotter dam was op die dag veertig jaar op de Keileweg gevestigd, nadat men sedert 1891 aan de Delftsestraat zaken had gedaan. Door allerlei omstandigheden (o.a. va kantie) is de verschijning van dit num mer van Het Spongat vertraagd. Wij bie den de lezers hiervoor onze verontschul digingen aan. Op de voorplaat: De geslaagde deelnemers aan onze eerste bedrijfscursus.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 2