Puzzel en win een tientje Dankbetuigingen Drie maal drie elf klinkt onwaarschijnlijk, maar in de puzzelarij is alles mogelijk. In het diagram komen woorden van elf letters, samengesteld uit drie stukken van drie letters, de twee ontbrekende letters zijn namelijk al in het diagram geplaatst. De om schrijvingen van de woorden staan door elkaar, maar om het wat gemakkelijker te maken worden van elk woord de drie ontbrekende stukken van drie letters erbij gegeven. Wie wil meedingen naar het uitgeloofde tientje of een van de drie abonnementen op het interessante tijdschrift Artis, zorge dat de oplossing uiterlijk tien dagen na de ont vangst van dit nummer in het bezit is van de redactie met duidelijke vermelding van naam, adres en afdeling en op de enveloppe linksbovenPUZZEL. In het diagram moeten twintig woorden worden geplaatst, die beantwoorden aan de volgende omschrijvingen keukengerei - inwoner van Porto Rico - landverdeling - hoede - bankfaillissement - verdrag met de duivel - voorthollen - manier van zwemmen - bedwinging - dorp in de Schermer - ingrediënt - eigen voordeel - volgelinge - gelukzaligheid - afdingen - dwarsbomen - vol haat - mager worden - berichten - bekend zijn. De ontbrekende woordstukken zijn: AAN - AAN - AAN - AAN - AKT - AND - ANG - ANG - AVE - BEK - BEK - BES - BES - BET - CHR - DEC - DER - DRA - DUI - EEL - EID - EIG - ELS - END - GEN - HAA - HEE - HER - IBB - IMS - ING - ING - ING - ITT - KEN - LAG - LEN - LEN - LIJK - NBE - NDS - NFI - NWE - ORI - PET - POR - REN SCH - STO - TDR - TEG - TER - UGE - URE - VEN - VER - VER - VER - VLI - VOO. Onder de inzendingen waren dit keer nog al wat foutieve. Nu komt dit wel meer voor, maar het wonderlijke is dat het steeds dezelfde fout betrof, een fout die overigens onbegrijpelijk is. Wij bedoelen nr. 15: hier werd gevraagd een ander woord voor tijd schrift (periodiek); na weglating van twee letters moest van de resterende een woord gevormd worden met de betekenis van een soort schaal (eierdop). Vele vulden hier in: periode. Na loting werd de heer J. Th. Kruger, Centrale Boekhouding, verblijdt met een tientje, de abonnementen op het tijdschrift Artis gingen naar mej. C. J. van Meerten, Poviet en de heren Chr. H. Dams, Bedrijf slab. en E. Gravesteijn, Afvulafdeling. Ondergetekende wil, mede namens zijn vrouw, nogmaals iedereen hartelijk bedan ken voor alles wat voor mij gedaan is tijdens de viering van mijn vijfentwintig jarig jubileum. Het was een onvergetelijke dag. R. Aardema Bij mijn afscheid heb ik zoveel collegiali teit en vriendschap geconstateerd, dat ik niet wil nalaten mijn hartelijke dank te betuigen aan al degenen die het uur van mijn officiële afscheid daardoor onvergete lijk hebben gemaakt. Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken allen te bedanken die eraan hebben meegewerkt dat mij zulke mooie en practische geschenken konden worden overhandigd. W. Esser Maandag 25 mei is voor mij een onver getelijke dag geworden. Mag ik mede na mens mijn vrouw de directie, bazen en collega's hartelijk danken voor de woorden die mij werden toegesproken en de cadeaus hierbij overhandigd. Verder allen, die blij ken van belangstelling hebben gegeven. WSchellingerhout Hiermede zou ik, ook namens mijn echt genote, de directie, chefs en collega's har telijk bedanken voor de prachtige cadeus en de belangstelling bij mijn 25-jarig jubileum. Het was een onvergetelijke dag. II. S. Brusik, afd. Mouterij Langs deze weg wil ik, mede namens mijn vrouw, u gaarne nogmaals heel hartelijk dankzeggen voor de vele bewijzen van be langstelling en sympathie die ik ter ge legenheid van mijn afscheid van de brou werij van u allen heb mogen ontvangen. Tevens dank ik u voor de vele mooie cadeaus die u mij hebt geschonken. Moge het u allen goed gaan bij de Amstel- brouwerij M. van der Steeg, afd. Mouterij AFSCHEID Langs deze weg wil ik, mede namens mijn vrouw, alle medewerkers van de afdeling Thuisverbruik, hartelijk danken voor de felicitaties en de prachtige fruitmand, wel ke wij ontvingen bij de geboorte van onze tweede zoon. P. de Visser 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 26