Grote BB-oefening Veiligheidscommissie ingesteld Op 7 april is de omgeving van de Amstel Brouwerij het toneel geweest van een ge combineerde paraatheidsoefening van de kring Amsterdam van de dienst Bescher ming Bevolking, waaraan deelnamen de ploegen van de Raad van Arbeid, het Be lastingkantoor en de Amstel Brouwerij. Er werd verondersteld dat er in onze om geving een verkeersvliegtuig was neerge stort, waarbij niet alleen doden en gewon den waren gevallen, maar ook het Van Leeuwenhoekhuis was getroffen, met het gevolg dat door de aanwezigheid van het cyclotron het terrein en het water van de Singelgracht (die langs de Mauritskade stroomt) radioactief waren besmet, zodat een normale benadering van de getroffe nen niet mogelijk was. Het terrein moest dus eerst worden ontsmet en over het water werd een kabelbaan gebouwd voor het ge wondentransport, waarvan bijgaande foto's werden gemaakt. De oefening die de gehele morgen duurde is bijzonder geslaagd en trok uiteraard veel toeschouwers, die huiverden bij het gezicht van de zeer realistisch geschminkte ge wonden. In overleg met de ondernemingsraad is op donderdag 12 maart jl. een veiligheids commissie benoemd en geïnstalleerd, be staande uit onderstaande personen: Ir. J. Boonen, voorzitter, bedrijfsingenieur K. Eikelboom, secretaris, technische dienst A. H. v. d. Vliet, lid, electr. werkplaats W. F. Peijnenburg, lid, bottelarij A. B. Valkenburg, lid, smederij. De taak van de commissie omvat o.m.. a. directie en chefs adviseren over maat regelen van veiligheid en hygiëne in onze onderneming; b. belangstelling wekken bij onze werk nemers voor de veiligheid en hygiëne; c. toezien op de naleving van de veilig heidsvoorschriften d. ongevallen onderzoeken teneinde hier uit lering te trekken; e. voorstellen doen inzake wijziging of aanvulling van de veiligheidsvoorschrif ten. De N.V. Arbeiderspers verleende de Am stel Brouwerij N.V. een oorkonde als be wijs van haar waardering voor de adver tentiecampagne van het afgelopen seizoen. De heren A. de Graaf, de contactman van het reclamebureau PRAD en de heer Beekman rechts) van de afdeling Reklame namen de oorkonde in ontvangst tijdens een bijeenkomst in het Amsterdam Hilton Hotel. Eén uur per week zullen de leden van de commissie samen met de betrokken chefs een korte rondgang maken door een deel van het bedrijf. Het zal een ieder duidelijk zijn, dat veilig heid in het werk niet bereikt wordt door de instelling van een commissie. Daarvoor is bovenal nodig de belangstelling en de medewerking van alle werknemers van hoog tot laag. K. Eikelboom 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 24