Veertigjarig jubileum P. Bauwens Huwelijksfeest in ziekenhuis Op 6 juni j.l. werd onze chauffeur P. Bauwens, ter gelegenheid van zijn veertig jarig jubileum in het ontvangstzaaltje een bijeenkomst van het personeel van het fi liaal Heerlen belegd, om de jubilaris te huldigen. Hij werd toegesproken door de heer J. Duysens. Deze memoreerde de levensloop van chauffeur Bauwens in het brouwers vak. Op 1 juni 1949 kwam hij van Van Vollen hoven bij de Amstel Brouwerij als chauf feur in dienst. In deze tijd hebben wij hem als een voorbeeldig collega leren kennen. Hij heeft in deze tijd steeds met volle ijver voor de Amstel Brouwerij gewerkt en wordt door onze afnemers zeer gewaar deerd. Op 28 juni 1924 was hij in dienst getre den bij de heer Vic. Tummers die, behalve diverse Duitse bieren tevens de vertegen woordiging had van de Van Vollenhovens Bierbrouwerij N.V. Namens de directie te Amsterdam bood de heer Duysens een enveloppe met inhoud aan. Tevens werd hem een enveloppe met inhoud aangeboden namens het personeel filiaal Heerlen. Ook mevrouw Bauwens deelde mede in de huldiging. Haar werd een mooi boeket bloemen aangeboden. Aangezien Bauwens tevens veertig jaar chauffeur was, ontving hij van de ANWB een gouden insigne met diploma en een doos sigaren. Hierna werd een ieder in de gelegenheid gesteld om de familie Bauwens te felici teren. Me. Op Eerste Pinksterdag is de baas van onze Mechanische Werkplaats, de heer A. J. Voet, een ernstig ongeluk overkomen, toen hij met zijn auto, waarin ook zijn vrouw, een schoonzuster en zwager zaten, frontaal botste met een sportwagen. Gelukkig ziet het er nu naar uit dat een volledig herstel zal intreden. Zondag 31 mei was het echtpaar Voet 24 jaar getrouwd; de verpleegsters hadden de bedden van het echtpaar versierd en door een van hen op een brancard te leggen konden zij enkele ogenblikken op deze heuglijke dag bij elkaar zijn. DANKBETUIGING Nu wij weer thuis zijn, wil ik, mede na mens mijn vrouw en op uitdrukkelijk ver zoek ook namens de kinderen, de gehele brouwerij danken voor de werkelijk fan tastische belangstelling en daadwerkelijke hulp die wij hebben gekregen. Om aan te geven dat ik werkelijk iedereen in deze dank betrek, wil ik geen namen noemen, slechts een uitzondering voor de heren Balk, Drost en Visser. Mijn vrouw en ik zijn er van overtuigd dat het voor een zeer groot deel dit enorme medeleven is geweest dat ons in staat heeft gesteld er zo wonderbaarlijk snel weer bovenop te komen; vooral voor mijn vrouw is het een wonder op zichzelf geweest dat zij er bovenop is gekomen. Uit ondervin ding weet ik nu hoe heilzaam een spon taan medeleven is voor iemand wiens ze nuwen een timmer hebben gehad en die zijn beroerdigheid hierdoor gedeeltelijk kan afreageren in gezonde huilpartijen juist door de wetenschap werkelijk tot een gemeenschap te behoren. Om op dit ziekenhuis terug te komen, pracht mensen, voor wie letterlijk niets te veel is als het om de patiënten gaat. Ook hier zal ik geen namen noemen om nie mand te vergeten; van de chirurg, neuro loog en narcotiseur tot aan de jongste leer ling-verpleegster en -verpleger toe zijn wij ieder dankbaar. Tot slot onze thuiskomst: onze kamer is één bloemen- en fruittuin. Nogmaalsieder bedankt, dit is het enige wat wij kunnen zeggen. A. J. Voet. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 23