Afscheid van oudgedienden Onder grote belangstelling heeft de heer W. Esser, baas van onze expeditie-afdeling, op Goede Vrijdag 27 maart j.l. afscheid genomen van ons bedrijf in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De heer Esser, die op 11 oktober 1920 in dienst is gekomen, werd toege sproken door o.a. de heren Stomps, Fokke (die een draagbare radio aanbood), Ver meulen (die namens het expeditiepersoneel een koffiezetapparaat overhandigde), Bin- nenkade en dr. Mastenbroek. Het kleine stukje grond waar jaarlijks mil joenen colli worden geladen en gelost heeft deze markante figuur voor het laatst in functie gezien en de vele collega's die de scheidende baas in de koffiekamer uitge leide deden, hebben goed laten blijken dat zij hem node zien gaan en hem van harte nog vele rustige jaren wensen. T. H. FORMER Op 8 mei heeft de heer T. H. Former wegens het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd officieel afscheid geno men. De heer Former die pas op zijn vijf tigste jaar bij ons in dienst kwam na dertig jaar bij Van Vollenhoven te hebben ge werkt, is eerst banktimmerman geweest en was het laatste jaar in de buitendienst. Hij werd in de koffiekamer toegesproken door de heer N. Broekhuysen, die hem een ets aanbood. Ook de heer Kuyvenhoven voerde het woord en collega Brouwer bood namens het Jubileumfonds een envelop met inhoud aan. P. G. PICAVET Op 10 april heeft de heer P. G. Picavet, na bijna 44 dienstjaren om gezondheids redenen afscheid genomen uit de actieve dienst bij de brouwerij. De heer Picavet begon in 1920 in de sme derij, waarna hij overging naar de expe- ditie; sinds 1948 was hij belast met de zorg voor de rijwielstalling. In de koffiekamer werd hij o.a. toegespro ken door de heer N. Broekhuysen, die hem een paardenets overhandigde bij wijze van herinnering aan de Amstel Brouwerij. M. van der STEEG Vrijdag 22 mei heeft de heer M. van der Steeg, voorman in de mouterij, afscheid genomen; ook hij was vijfenzestig gewor den. De heer Aalbers, chef van de moute rij, sprak er zijn spijt over uit dat met het vertrek van de heer Van der Steeg ook zoveel ervaring het bedrijf verliet. Omdat de scheidende voorman zou gaan verhuizen naar Winschoten, alwaar hij wat kan tui nieren, bood collega Wilhelmus hem een stel tuingereedschap in miniatuur aan voor mevrouw Van der Steeg (die niet aanwezig was) kreeg hij bloemen. Ook de heer Kos, baas van de mouterij, sprak enige woorden, waarop de heer Bin- nekade hem vereerde met de gouden speld van het NVV vanwege zijn veertigjarig lidmaatschap. De heer Van Kesteren over handigde hem tenslotte de envelop namens het Jubileumfonds. 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 22