Wie het laatst lacht Dinsdag 21 april 1964, 11.40 uur. Plots werd de arbeidsrust verstoord door drie klaaglijke stoten van de stoomfluit. Brand in de ijsfabriek! Van alle kanten kwamen de leden van de bedrijfsbrandweer toelopen en al spoedig waren slangen en de bedrijfsmotorspuit bij de brandhaard aanwezig. Reeds enkele mi nuten later werd met drie stralen water het vuur bestreden. Binnen veertien minuten was men het angstaanjagend uitziende vuur meester. De brand was ontstaan doordat tijdens het snijbranden in de te slopen ijsfabriek, von ken voedsel vonden in brandbaar materiaal Binnen de kortst mogelijke tijd laaiden de vlemmen hoog op en er ontstond een vrij grote rookontwikkeling. De gemeentebrandweer kwam ter plaatse toen het vuur geblust was en kon na een routine-inspectie inrukken. Vooral dit laatste toverde een brede lach op het gezicht van de heer Struiksma. Was hij enige tijd geleden niet de mindere geweest van de grote broer toen bij een bedrijfs- brand aan de kade deze het vuur meester was voordat de bedrijfsbrandweer er aan te pas kwam? Hij werd het slachtoffer van goedbedoelde, ironische opmerkingen. Nu was het anders. Onze mensen hadden het gefikst! Vergeten waren hatelijke opmer kingen van pers en buitenstaanders. Hulde, niet alleen voor de leider, doch ook De brandweer hield de eindcontrole en vooral voor de leden der bedrijfsbrand weer die lieten zien dat zij de theorielessen cok in de praktijk konden toepassen. Zij toonden dat Bedrijfs Zelf Bescherming niet alleen nuttig doch ook noodzakelijk is. H.A.H. In Hotel Commodore te New York werd van 14 tot 17 januari jl. de 22ste door de gezamenlijke Newyorkse drukkerijen geor ganiseerde drukkerstentoonstelling gehou den. Op deze tentoonstelling werd een onzer in de Verenigde Staten gebruikte drukwerkjes nl. onze ,,tabletent" een reclamedruk werkje dat op tafels in vele Amerikaanse restaurants wordt geplaatst ter stimulering van de vraag naar ons product) bekroond, waarvoor wij een certificaat van bijzondere verdienste ontvingen. Hierboven een afbeelding van dit certifi caat met de „tabletent" AFSCHEID Bij mijn vertrek (naar de firma Zwanen berg, Oss) wilde ik langs deze weg al degenen, die ik helaas niet persoonlijk heb kunnen ontmoeten, hartelijk danken voor de goede samenwerking en hun hierbij het allerbeste wensen. Drs. J. J. Rook atnuoximtrnon m-'inurnnu 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 21