Eenentwintig geslaagden Op maandag 13 april j.l. heeft ir. R. van Marwijk Kooy in de Gijsbreghtkelder diploma's uitgereikt aan 21 van onze werknemers. Deze diploma's zijn een bewijs dat deze mannen met goed gevolg het examen van onze eerste bedrijfscursus hebben afgelegd. Aan dit examen, dat op maandag 6 april werd afgenomen, namen 22 cursisten deel. »e heer Broekhuysen opende om half zes de bijeenkomst van geslaagden en do centen en herinnerde aan 13 mei 1963, toen het eerste deel van de cursus werd af gesloten, eveneens met een samenzijn in onze kelder. Nadat hij de geslaagden had gelukgewenst met hun succes, gaf de heer Broekhpysen het woord aan de heer Van Marwijk Kooy. Deze sprak zijn waardering uit voor het initiatief van de afdeling Per soneelszaken, waardoor deze eerste bedrijfs- cursus kon worden verwerkelijkt. Er meld den zich 49 cursisten aan, hetgeen bewees dat er behoefte bestond aan een dergelijke bijscholing en ook dat men zich voor deze studie opofferingen wilde getroosten. Im mers, een cursus volgen houdt inhuis werk maken en dus vrije tijd opofferen. Aan het tweede deel van de cursus namen 31 personen deel, van wie er uiteindelijk 22 examen deden. De heer Van Marwijk Kooy complimen teerde de cursisten, de cursusleiding en de docenten voor hetgeen tot stand was ge bracht, waarna hij overging tot het uitrei ken van de diploma's. HONDERD LESUREN De heer Struiksma vertelde dat er aan de cursus in het eerste jaar 18 lesavonden en in het tweede jaar 28 lesavonden waren be steed met een totaal van honderd lesuren. Er waren negen hoofdvakken, t.w. rekenen, aardrijkskunde, biertechniek, bedrijfskennis, natuurkunde, scheikunde, mechanica, brou werijkennis en Nederlandse taal. Dat de docenten, t.w. de heren Dams, Van der Maas, Verkuyl en Struiksma, bij het nazien van het examenwerk ook vrolijke ogenblikken hebben beleefd, werd spoedig duidelijk toen de heer Struiksma enige ant woorden noemde die op bepaalde vragen waren gegeven. Wat gebeurt er met water als het bevriest? was de eerste vraag van het vak natuurkunde. Iemand had geant woord. het wordt een vaste vloeistof. Wat is een katalysator? luidde vraag 5 bij schei kunde. Een machientje om water te zuive ren, schreef een ander. Namens de leerlingen bood de heer Fran sen aan de heer Van der Maas een pakket sigaretten aan, terwijl de drie andere do centen een boekenbon ontvingen. De heer Van Marwijk Kooy zei tenslotte: In tegenstelling tot andere bijeenkomsten van geslaagden, zwermt u niet uit; u blijft allen bij elkaar als mensen van de Amstel Brouwerij, ik hoop dit althans en vertrouw dat u bij uw werk veel profijt moogt heb ben van hetgeen u op deze cursus uw geestelijk eigendom hebt kunnen maken. De namen van de geslaagden zijn: De heren W. K. Albracht (Bottelarij), G. J. M. Balvert (Magazijn), A. J. Bernard (Brouwhuis), C. R. J. Deville (Bottelarij), P. E. Ebbes (Laboratorium), J. J. Fien en H. Fleurbaay (Bottelarij), C. H. Fransen (Laboratorium), M. W. Herblot (Gistkel- der), A. A. Jansen (Machinewerkplaats), C. H. Kenter (Legkelder, J. J. Kloos (Bierleidingmonteur), B. Meerman (Re- searchlaboratorium), A. H. Oostwal (Brouwhuis), W. N. Peijpers (Legkelder), W. F. Peijnenburg (Kwaliteitscontrole), P. B. Sargentini (Brouwhuis), J. P. Simek (Bottelarij), H. Smit (Machinewerkplaats), P. F. Theunis (Tapkelder, J. F. Wetzel Machinewerkplaats Hiermede willen alle deelnemers aan de bedrijfscursus hun dank uit brengen aan de directie voor de aangename verrassing die hun bij thuiskomst na de diploma-uit reiking stond te wachten in de vorm van een grote taart. Tevens willen zij hun waar dering uitspreken dat de directie het hun mogelijk gemaakt heeft deze cursus te vol gen waardoor zij een ruimere kijk hebben gekregen op de gang van zaken in de Brouwerij Ook hen die ons les gegeven hebben onze dank hiervoor. Op vrijdag 13 mei herdacht de heer Ch. Horselenberg de dag waarop hij 25 jaar geleden bij ons filiaal te Hengelo in dienst trad. Wij bieden hem hierbij onze geluk wensen aan met het bereiken van deze mijlpaal. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 17