Wilt u een jong hondje hebben (slot) lien pup van acht weken oud is een £j zielig hoopje hond, dat uit de on ontbeerlijke moederzorg is weggerukt. Die moederzorg moet u in zekere mate overnemen. Om hem wat op zijn gemak te stellen zal de fokker een stuk stof uit het nest meegeven, waaraan de pup zijn moe der kan ruiken. Leg een lopende wekker goed in een doek gewikkeld in zijn warme nestje, dat zal hem de illusie geven, de hartslag van moeder te horen. Dat zal hem al gauw wat meer vertrouwen en rust schenken. Van lieverlede raakt hij aan de lucht van het huis gewend. Vervolgens begint de opvoeding, waarbij het er op aan komt, dat u goed zelfs heel goed en steeds maar weer voor uw hond denkt, want hoe schrander een hond ook kan zijn, denken zoals mensen kan hij helaas of gelukkig niet. Onder een liefderijke en vooral een verstandige verzorging is begrepen, dat u er de eerste tien a dertien weken op moet reke nen op elk ongewenst ogenblik, ook des nachts door uw hondje te worden op geëist. Het zal een plekje zoeken, natuur lijk in huis, waar het zijn behoeften kan deponeren. Zijn moeder heeft hem keurig schoongehouden en hem geleerd, zijn eigen nest niet te bevuilen. Daarom zoekt hij een plekje buiten zijn nestje. Die taak van zijn moeder moet u nu overnemen. Bij nacht en ontij, om het zo maar eens te noemen, moet u klaar staan hem die plek te wijzen, dat is in een bebouwde kom de goot van het trottoir. De hond weet dat (nog lang) niet en daarom moet u voor hem denken. Niet de hond is de schuldige van vuile trottoirs maar zijn verzorg(st)er. Hier geldt voor allesjong geleerd, oud gedaan. En mocht hij eens iets niet be grijpen of ondeugend zijn, sla hem dan nooit. Hij staat raar te kijken als hij van de hand, die hem zo liefdevol weet te strelen, plotseling een pijnlijk gevoel on dervindt. Met slaan bereikt u zo weinig of niets. Het enige resultaat is, dat de hond zich wil gaan verdedigen. Neem hem dat niet kwalijk. Hij wordt dan wat men noemt vals en schuw; van nature is hij dat niet. U moet hem toespreken en door uw bewegingen en stemnuancering doen begrijpen, dat er iets niet in de haak is, waarna hij zich dan moet gaan gedragen zoals u het wilt. Daarvoor is uiteraard ge duld nodig; soms veel zelfs. Honden zijn net als kinderen, maar mensen zijn het Een pup wordt helaas maar al te gauw een grote hond. Ik wens die eerste levens maanden van mijn hond nog wel eens terug. De onbeholpen en stuntelige bewe gingen, zijn grote argeloosheid en zijn nieuwsgierigheid, het was kostelijk om het aan te zien. En dan de symptomen van steeds toenemende trouw en aanhankelijk heid. In het bijzonder zijn genegenheid voor mijn vrouw, omdat zij van zijn prilste jeugd af, dagelijks met hem optrok. Nu niet. Dus niet met de pot meeëten. Wat mensen eten is lang niet altijd goed voor de hond, een vleeseter. Veel eiwithoudend voedsel moet hij hebben. Stel voor hem een speciaal menu samen en tracht dit zo veel mogelijk in overeenstemming te bren gen met wat de hond in zijn oerstaat at. Verkeerde voeding manifesteert zich in diarree en dat is niet goed. Vooral jonge hondjes hebben daar spoedig last van, voorzichtig dus. De faeces moeten in een vaste toestand zijn. Een juiste voeding en een goede medische verzorging zijn onont beerlijk voor de hond. Vooral in zijn jeugdjaren. Want wat hij daarin te kort komt, zal hij in zijn hele hondeleven niet meer kunnen inhalen, ook niet met extra injecties van de dierenarts. Er bestaan pre paraten die de hond er wat mooier doen uitzien. Een door en door gezonde hond zal deze specialité's niet (altijd) nodig heb ben. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 15