Ifisboot voor Max Tailleur Dankbetuigingen Het was niet te zien dat Heintje Davids nog nooit met dat bijltje had gehakt, want ze sloeg er feilloos het koordje mee door, dat de fles champagne tegen de boeg van het visbootje deed belanden. Naast haar Max Tailleur, geheel links directeur Hupkes en achter de dame met de witte hoed staat de heer Wagener van onze afdeling Public Relations. Zaterdag 23 mei j.l. is door middel van een kraan een ruim zes meter lang motor- visschip te water gelaten op de werf van de N.V. Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen. Dit geschiedde na dat Heintje Davids met een bijltje een lint had doorgeknipt en daarbij de formule had uitgesprokenIk doop u Ko-Chère en wens u behouden vaart. De boot is be stemd voor Max Tailleur, die hem van de directie van De Schelde ten geschenke heeft gekregen in verband met zijn 55ste ver jaardag en tevens vanwege het vele goede werk dat de heer Tailleur heeft gedaan ten behoeve van zieken en reumalijders. Voordat mevrouw Davids zich van haar officiële taak kweet, had de heer Wagener van onze afdeling Public Relations haar een bos rode en witte anjers aangeboden. Na de plechtigheid ontving de heer Tailleur namens onze directie een symbo lisch geschenk; het is namelijk de bedoe ling, dat hij t.z.t. een gebruiksvoorwerp krijgt voor het interieur van zijn boot. Negenentwintig april was voor mij een bijzondere dag aangezien ik toen mijn veertigjarig jublieum mocht vieren in aan wezigheid van de directie en temidden van mijn collega's en vrienden. Het beste deel van mijn leven heb ik bij de Amstel Brouwerij mogen werken en ik heb het al tijd met plezier gedaan. Deze dag is voor mij onvergetelijk ge maakt door allen die aanwezig waren. Gaarne wil ik dan ook, mede namens mijn vrouw, dank betuigen aan de directie in Amsterdam, de directeur van het filiaal en mijn collega's voor de hartelijke en waar derende woorden en voor de cadeaus. En nu op naar mijn pensionering al mag die nog vele jaren wegblijven. M. Blankesteijn Langs deze weg wil ik mede namens mijn vrouw, hartelijk dank zeggen aan directie, chefs, bazen en collega's ter gelegenheid van mijn afscheid van de brouwerij. Tevens dank ik u voor de mooie ets en enveloppe met inhoud waar ik een blijvend aandenken voor zal kopen. Met hartelijke groeten, T. H. Former 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 13