OPENING Hierna verrichte de president van de Banco Gubernamental de Fomento (Ont wikkelingsbank), dr. Rafael Picó de offi ciële opening, hiertoe aangezocht door gouverneur Luis Munoz Marin, die plot seling naar Washington was geroepen voor een vergadering en dus geen gevolg had kunnen geven aan zijn voornemen zelf de opening te verrichten. Ir. R. van Marwijk Kooy vertelde de gasten dat de eerste plannen om op Porto Rico een brouwerij te stichten, gemaakt waren bij de officiële opening van de Antilliaanse Brouwerij, in I960, toen enige Portorikijn- se vrienden van de heer Sprock sr. sugge reerden ook op Porto Rico een brouwerij te bouwen. De Amstel kon evenwel met deze heren niet tot overeenstemming ko men, maar de belangstelling vcor Porto Rico was gewekt. Het project werd toen opgezet in samenwerking met de Inter national Basic Economy Corporation, ter wijl voor de plaatsing van de aandelen de beroemde Newyorkse firma Mervill, Lynch, Pierce, Fenner Smith haar medewerking verleende. De eigenlijke bouw begon op 15 januari 1963 en met de installatie kon reeds in april d.a.v. een begin worden gemaakt. De snelle voortgang van de bouw was al leen mogelijk doordat de oprichters uitste kend samenwerkten, een feit dat de heer Van Marwijk Kooy met waardering memo reerde. VERDIENSTELIJK Hij wilde niet nalaten enkele namen te noemen van mensen die zich speciaal ver dienstelijk hadden gemaakt: de heer Ver spoor, de architecten van de IBEC, de heer Hettinger, de aannemer en diens opzichter, de heer Ice en de heer R. van Rijn, die namens Amstel de leiding heeft gehad van de installatie. Het eerste brouwsel werd gemaakt op 13 oktober 1963 en het eerste bier kwam op 21 december, bij wijze van Kerstgeschenk. Dit was voor de heer Melzer, de brouw meester een grote voldoening na maanden van ingespannen arbeid. De heer Van Marwijk Kooy zei dat de brouwerij op dat ogenblik een capaciteit had van 1% miljoen kisten bier en Malta (alkoholvrije drank) per jaar, maar dat deze capaciteit gemakkelijk verdubbeld of verdrievoudigd zou kunnen worden daar verschillende afdelingen zo zijn ontwor pen dat zij op eenvoudige wijze vergroot kunnen worden. In totaal is er in de grond, de gebouwen en de outillage meer dan drie miljoen dollar geïnvesteerd. SCHILDERIJ Tenslotte richtte ir. Van Marwijk Kooy het woord tot de heer Lazaro. „Ik heb grote waardering voor al hetgeen hier on der uw leiding tot stand is gekomen. U bent de man achter de schermen geweest, maar nu moet u maar eens voor het voet licht kernen want u was in wezen de motor achter alles hier. U hebt een organisatie opgebouwd waar de brouwerij trots op is. Als aanvoerder van de groep hebt u in spirerend gewerkt, bijvoorbeeld door iedere morgen vóór u naar uw kantoor ging op het bouwterrein te verschijnen en op be slissende ogenblikken hebt u waarlijk lei derschap can de dag gelegd. Ik dank u daar hartelijk voor en in die dank wil ik ook mevrouw Lazaro betrekken, omdat zij en uw gezin zo vaak van uw aanwezigheid verstoken hebben moeten zijn. Teneinde onze waardering te onderstrepen wilde ik u namens de Raad van Beheer en de Raad van Commissarissen van de Amstel Brou werij een schilderij van Amsterdam aan bieden, de stad die reeds in de middel eeuwen een belangrijk handelscentrum in Europa was. Ik weet niet zeker of Amster dam genoemd is naar de rivier of naar het Omstel bier, maar hoe dat zij, beide zijn nauw aan elkaar verbonden." Na de rede van ir. Van Marwijk Kooy werden de gasten door de dames-in-het- wit rondgeleid en konden zij zich met eigen ogen overtuigen van hetgeen in een jaar was gepresteerd. Zevenhonderd witte en rode tulpen waren speciaal vanuit Nederland naar Porto Rico gevlogen om de dames die de opening bij woonden een boeket te kunnen aanbieden. De dames hebben op deze attentie bijzon der enthousiast gereageerd. Tijdens het gezellige openluchtsamenzijn werden de gasten getrakteerd op Portori- kijns Amstel bier en de muziek van het studentenorkest, Tuna Universitaria. Om twaalf minuten over zes ging de zon onder en werden de vlaggen plechtig in genomen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 4