Amstel Brouwerij op Porto Rico geopend Op vrijdag 21 februari is op Porto Rico de vijfde buitenlandse brouwerij geopend die onder supervisie van de Amstel Brouwerij is tot stand gekomen en die dan ook Amstel bier op de markt brengt. Deze brouwerij ligt te Carolina, vlak bij San ]uan, de hoofdstad van dit eiland. De plechtigheid begon om vijf uur met het spelen van de volksliederen van de Verenigde Staten, Porto Rico en Nederland, waarna enkele in witte japonnen geklede dames de vlaggen van deze landen hesen aan masten die in de tuin voor het gebouw waren ge plaatst. herinnerde aan hetgeen de gouverneur van Porto Rico kortgeleden had gezegd met betrekking tot de economie van het eiland: het is goed en verheugend dat er buiten lands kapitaal naar ons land komt, maar het is beter en absoluut noodzakelijk dat de Portorikijnen zelf ook financieel deel nemen in hetgeen wordt ondernomen ter verbetering van de economische situatie. Spreker achtte de stichting van de Porto- ricaanse brouwerij een goede practische toe passing van de filosofie van de gouver neur hier is Europees, Amerikaans en Por- torikijns kapitaal bijeengebracht in de Compania Cervecera de Puerto Rico en geen enkele van de deelnemers heeft hierin een absolute machtspositie. De aan delen zijn te koop en iedere Portorikijn kan dus in deze maatschappij deelnemen wanneer hij dat maar wil. »e heer Luis F. Lazaro Garcia, president van de Compania Cervecera de Puerto Rico Inc., heette de gasten welkom en verklaarde trots te zijn op het feit dat hij verbonden was aan een bedrijf dat zoveel goede kanten heeft. Als een van die kanten npemde hij de verwezenlijking van de ver binding tussen kapitaal en ervaring waar door het industriële potentieel van Porto Rico vergroot is, meer werkgelegenheid is geschapen, de markt is uitgebreid en de productie van Porto Rico niet alleen in omvang maar ook in kwaliteit is toege nomen. „Wij maken hier bier", aldus de heer Lazaro, „dat niet onderdoet voor welk bier ook, waar ter wereld dat gebrouwen wordt." Ook de heer Guillermo Rodriguez, presi dent-commissaris, voerde het woord, Hij tmtMWM De brouwerij op Porto Rico mag er zijn: een complex gebouwen die door hun functionele vormgeving een aantrekkelijk beeld opleveren. Duidelijk zijn de silo's te onderscheiden met daarnaast het brouwhuis. Op de voorgrond het kantoorgebouw en de kantine; achter aan staat het gebouw waarin zich het ketelhuis, de bottelarij enz. bevinden. 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 3