-% ij»f-v- Des maand SffgffiTEKl James Ellis? Thuis moet de plaats zijn waar men rust, vrede, vreugde en bemoediging vindt, waar de geest nieuwe kracht opdoet om het hoofd te kunnen bie den aan de moeiten en zorgen die het leven meebrengt. .heeft de Amstel Brouwerij zowel op het oostelijk als op het westelijk halfrond van zich doen spreken. Wij leven in een snel veranderende wereld en dat geldt ook voor onze Amstelwereldnog maar een betrek kelijk gering aantal jaren geleden waren de belangen van de Amstel Brouwerij goeddeels gelegen binnen onze landsgren zen. Er werd wel veel bier geëxporteerd, maar Amstel bier werd uitsluitend in Am sterdam gebrouwen. Deze stand van zaken is de laatste tijd grondig gewijzigd. Bui tenlandse brouwerijen werden met behulp van de ervaring en de kennis van Amstel- deskundigen opgericht en mede door Am- stelkapitaal mogelijk gemaakt: Paramaribo, Amman, Willemstad, Beiroet. En nu dan Porto Rico binnen niet al te lange tijd komt daar Athene bij. In ons eigen land werd een daadwerkelijk begin gemaakt met ons tweede bedrijf. Er is niet veel fantasie voor nodig om te kunnen begrijpen dat door deze ontwikkeling onze verantwoordelijkheden en zorgen niet on belangrijk vermeerderen. Tegelijkertijd is het interessant getuige te zijn van deze boeiende tijd; het is goed dat we ons dit wel bewust zijn. „Nu begint een nieuwe periode in de wereldgeschiedenis; en u, mijne heren, kunt zeggen, dat u daarbij bent geweest", sprak Goethe tijdens de slag bij Leipzig in 1813. In enigszins ge wijzigde vorm gelden deze woorden ook voor ons, Amstelmedewerkers van deze tijd: „Er is een nieuwe periode in de Am- stelgeschiedenis begonnen en u kunt zeg gen dat u dat hebt meegemaakt." Hoe zal dit alles zich verder ontwikkelen? Geen mens die hierop nu al een antwoord kan geven. Hoe staan wij tegenover deze ontwikkeling? Zijn we er alleen maar trots op? Of moeten we reageren als de gouver neur van Porto Rico, dr. Munoz Marln, dat deed op een vraag die een verslaggever van het weekblad Time hem onlangs stel de? Het artikel geeft een geestdriftig ver slag van al hetgeen op Porto Rico reeds is gedaan en tenslotte vraagt de Time-man: Hoe zal het met Porto Rico van hier af verdergaan De gouverneur antwoordde Verdergaan? We zijn nog niet eens hier. We hadden deze maand de keus uit een groot aantal foto's voor het omslag. We hebben niet het oog laten vallen op af beeldingen van monumentale gebouwen of spectaculaire gebeurtenissen, maar het plaatje gekozen van dat Portorikijnse kleu tertje in „Hollandse" klederdracht, het zoontje van de heer Lazaro, de directeur van de pasgeopende brouwerij op Porto Rico. Hij is een deel van de toekomst hij kan later zeggen dat hij erbij is ge weest. tot grote vreugde van de vele vol wassenen. De tijd gaat snel. Op 1 april was het vijf entwintig jaar geleden dat Heineken en Amstel de pul, de 45-cl-fles, in gebruik gingen nemen. Ouderen zullen zeggen: al weer vijfentwintig jaar? Jongeren roepen wellicht uit: pas vijfentwintig jaar? H.H. Biljarters, de notitieboeken op tafel! Reeds nu is bekend dat op zaterdag 24 ok tober a.s. het Vijfde Biljarttoernooi zal worden gehouden. Houdt die dag vrij, heren, en oefent, oefent, oefent! i

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 2