We motten weI Kigenlijk zouden wij óók wel harder wil len rijden dan 50 km per uur. We zouden ook graag doldriest de gas pedaal willen intrappen en ons niet ge noodzaakt voelen om ons ergens aan te storen. Maar gaan we het verstandelijk beredene ren en bekijken we de cijfers, dan zien we dat een grotere snelheid in bepaalde con treien onmogelijk is zonder het noodlot te tarten. Daarom moeten we er wel rekening mee houden. Ja, we motten wel. Zo was het ook in het begin van onze jaartelling in Rome. Als we ons in die tijd per reiskoets hadden willen verplaatsen, hadden we dat 's avonds of 's nacht moe ten doen. Voetgangers waren toen de al leenheersers van de weg. En ook toen wa ren er mensen die er niet over uitgespro ken raakten. Men vond het eenvoudig een schande, de koetsbezitters tenminste, dat het niet overdag mocht. Maar ook toen moesten ze wel. Het was nu eenmaal voor geschreven. De eerste Parijse automobilisten hadden het nog moeilijker. Als die uit rijden wilden, moesten zij ondermeer een wegreglement, documenten waarin de eigenschappen van de auto vermeld stonden, een compleet wetboek, een boek met tweehonderdtien vragen, een controleboekje voor de wagen dat van week tot week moest worden afge stempeld, een wetboek van de prefectuur van Parijs over het verkeer, een boek dat de man achter het stuur machtigde aan het Parijse verkeer deel te nemen, een dito boekwerk voor buiten Parijs en een carnet voor het laden van brandstoffen, met zich meeslepen. En, o wee, als zij niet alles bij zich had den, dan konden ze er op rekenen dat de besnorde magistraat een reeks processen- verbaal voor ze in petto had. U ziet, dat in de tijd dat onze grootouders nog jong en onbezonnen waren, het ook niet alles was. Daarom troosten we ons met de gedachte, dat als nu het Verbond voor Veilig Verkeer ons vraagt om aan de maxi mum snelheid te denken het echt niet zo erg is wanneer we het gaan vergelijken met wat men aan het eind van de negen tiende eeuw van ons in Frankrijk geëist zou hebben. Een schrale troost Kom nouU bent 't toch met ons eens dat wetten en regels er altijd zullen blijven. Maar er zullen altijd weer mensen zijn, die zich er aan trachten te ontrekken, hoe gunstig de wetten ook zouden zijn. Als morgen de maximum snel heid van 50 km op 60 zou worden ge bracht, zouden we ook weer hierover onte vreden zijn. Daarom zullen we nooit met z'n allen het verkeer kunnen regelen. Want als dat mogelijk was zou oom Karei 30 km als maximum snelheid willen hebben en Pepita 90 als hoogste norm aangeven. In dit geval (al houden we in principe niet van zulke mensen en u evenmin, veronder stellen we) moeten we „meerijdertjes" zijn. Er blijft ons echt geen andere keuze over Want bedenk wel, vandaag kan het uw kind zijn dat het slachtoffer wordt en mor gen kan het noodlot u uitzoeken. Marde Verdenius MISS AMSTEL OP ARUBA Op Aruba, het tweede eiland van de Ne derlandse Antillen, heeft een meisje als Miss Amstel meegedongen naar de titel van Carnavalskoningin. De jury plaatste haar evenwel achter de kandidate van Esso. Onze agent op Aruba stuurde ons neven staande foto van de aantrekkelijke Miss Amstel. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 23