Eiffel was zijn tijd ver vooruit Het was op 31 maart 75 jaar geleden dat de Eijfeltoren werd voltooid. In verband hier mee leek het ons interessant de navolgende passages aangaande de bouwer van deze toren onder de aandacht van onze lezers te brengen. Zij zijn overgenomen uit het Gedenkboek van De Vries Robbé Co. N.V., uitgegeven ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van deze vennootschap in 1956. De geschiedenis van de constructiebouw gedurende de 19de eeuw is ondenk baar zonder de reeds terloops genoem de Alexandre Gustave Eiffel (1832-1923). Eiffel is in deze periode, waarin zo dik wijls werd blijk gegeven van een volkomen gebrek aan smaak en durf, een van de weinige grote bouwmeesters geweest, die het gewaagd hebben, de consequenties van het nieuwe bouwmateriaal, wat betreft de vormgeving ten volle onder ogen te zien. .Eiffel bezat zowel het talent als de moed om zelfstandige wegen in te slaan. Hoewel hij zijn grootste bekendheid te danken heeft aan de toren, welke hij geplaatst heeft op de wereldtentoonstelling van 1889 te Parijs, liggen zijn verdiensten toch wel in de eerste plaats in stoutmoedige constructies van bruggen en viaducten, die hij zowel in Europa en in Afrika als in Indo-China heeft gebouwd. Bij zijn eerste brug in de buurt van Bordeaux (1858) bracht hij de pijlers aan door middel van hydraulische persen tot 25 meter onder het wateropper vlak. In 1876 heeft hij een brug over de Douro gebouwd met een enkele overspan ning van 160 meter, de grootste brug uit die tijd, wanneer men de hangbruggen bui ten beschouwing laat. Ook heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de toepassing van ijzer en staal bij de bouw van warenhuizen. Men denke aan het door hem in 1875 in samenwerking met de architect Boileau gebouwde warenhuis Au Bon Marché te Parijs. Een ander voor beeld van een dergelijk bouwwerk is het warenhuis Samaritaine te Parijs. Van grote betekenis zijn verder ook zijn latere onderzoekingen geweest op het ge bied van de aërodynamica, met betrekking tot de invloed van de wind op platte vlakken. Hij heeft in 1912 zelfs een eigen laboratorium ingericht te Auteuil, waar hij met behulp van een grote windtunnel ver schillende proeven op het gebied van de luchtvaart heeft genomen. Dit laborato rium is na zijn dood aan de staat verval len. De betekenis van dit soort onderzoekingen is buitengewoon groot, omdat voor heel veel staalconstructies de windkracht de voornaamste factor vormt, die de afmetin gen bepaalt; men denke bijvoorbeeld aan de masten van radio- of televisiezenders. In dit verband mag ook zeker de rol ge neer d worden, die de luchtvaarttechniek heden ten dage speelt in de staalconstruc- tiebouw. .De bouw van de Eiffeltoren heeft heel Parijs in opstand gebracht, en gaf aanlei ding tct gepassioneerde polemieken. In fe bruari 1887, een maand nadat Eiffel voor dit werkobject een contract met de Franse regering en de stad Parijs had afgesloten, werd er een protestbrief gezonden naar de Directeur Général des Travaux de l'Expo- sition, waarin men zich hevig kantte tegen het schenden van het Parijse stadsbeeld. Deze reactie was begrijpelijk. Eiffel heeft zelf ook geaarzeld om een dusdanig gigan tisch gevaarte in het hart van Parijs neer te zetten, maar heeft, aangespoord door het hoofd van zijn Bureau d'Etudes, de jonge Zwitserse ingenieur Maurice Koechlin het waagstuk toch doorgezet. De protestbrief was ondertekend met klinkende namen zoals die van Charles Gounod, Vic- torien Sardou, Alexander Dumas, Leconte de Lisle, Doumas, Sully Prud'homme en Guy de Maupassant. De voorzitter van de Yvereldtentoonstelling heeft zich echter wei nig van het protest aangetrokken, en twin tig jaar later was de Eiffeltoren in plaats van de schender van het Parijse stadsbeeld veeleer het symbool geworden van de Ville Lumière. .Hoe men ook over de esthetische kwali teiten van dit bouwwerk mag denken het lijkt er trouwens veel op, dat het tot de goede smaak behoort het als lelijk te kwalificeren toch is de Eiffeltoren een van de imposantste en meest gedurfde uitingen van de staalconstructiebouw in de 19de eeuw en men moet zijn bouwmeester en niet te vergeten zijn medewerkers beschouwen als pioniers van een nieuwe bouwwijze, die hun tijd ver vooruit wa ren. NIEUWE PROCURATIEHOUDERS De heren ir. P. Josso (Projectenbureau) en J. A. P. C. Smijers (Exportafdeling) zijn met ingang van 11 maart benoemd tot procuratiehouder van de Vennootschap. 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 18