Commentaar bij een oude foto Hef tennisseizoen begint weer In het vorige nummer drukten wij een oude foto af, die ons ter beschikking was gesteld door de gepensioneerde timmerman Renes (klemtoon op de eerste e). Deze verschafte ons ook de opgave van de namen der afgebeelde personen. In verband hiermee schreef ons de heer J. van Veen, Onderlangs 31, Watergraafs meer de volgende brief. „Naar aanleiding van uw vraag of het onderschrift van de foto die enige oude fabrieksarbeiders voorstelt, juist is, wil ik gaarne enige onjuistheden naar mijn beste weten aan u mededelen. Mijn naam is J. van Veen, in dienst van de brouwerij als bankwerker gekomen 7 maart 1907 en thans gepensioneerd vanaf 1945. In de eer ste plaats is het jaar 1906 niet goed, dat moet 1907 zijn, daar er mensen bij zijn die veel later op de brouwerij zijn geko men. De namen van die mensen zijn in orde, maar van een paar is de functie niet juist. Zoals Chris Portesius, die is als zeil maker aangeduid, maar dat is fout, hij was ook timmerman en zwager van de oude Renes, timmermansbaas. Duivenvoorde wordt als handlanger aangeduid, maar ik weet alleen dat hij portier is geweest en als zodanig enige jaren gepensioneerd is. De eerste persoon van de drie boven is vast een zoon van de oude timmermans baas Jaap Renes en kwam ver na mij in dienst; daarna volgde Herman Renes, ook timmerman, dus een hele timmermans- Vrijdag 3 april zijn de banen van het Ten nispark v. Meegeren Westhof aan de Karei Lotsylaan in Buitenveldert weer geopend voor hen, die deze zomer de tennissport willen gaan beoefenen. Iedere vrijdagavond zullen de banen nr. 32 en nr. 33 (resp. voor beginners en gevor derden) beschikbaar zijn. De contributie bedraagt ƒ20,- per seizoen. De leden worden wel verzocht uitsluitend in tenniskieding op de banen te verschij nen, hetgeen voorschrift is van de Kon. Ned. Lawn Tennis Bond, waarbij alle ten nisparken zijn aangesloten. Degenen die reeds eerder bij de Amstel Tennisclub hebben gespeeld, zijn enthou siast over de prachtige ligging van de banen en het modern ingerichte clubhuis, dat van alle comfort is voorzien en waar onze dorstige kelen ook -met Amstel bier kunnen worden gesmeerd. familie in dienst van de brouwerij. Daarna volgde Penning die later voor zichzelf is begonnen en door medewerking van de toenmalige bouwkundige Kuivenboven veel werk voor de brouwerij verrichtte. Van de genen die ongenoemd zijn kan ik me wel de gezichten herinneren, zoals de onderste rechts, dat is vermoedelijk een melkbezor ger die met schafttijd bij de poort stond. Naderhand is hij in dienst van de brou werij gekomen, m.i. als nachtportier, maar reeds spoedig weer vertrokken. De derde van de bovenste rij is een portiershulp ge weest. De man tussen de oude Renes en Portesius is een metselaar geweest op de afdeling van Kuivenhoven. De eerste van de bovenste rij was hulp in de bouw. De overige namen zijn in orde." Ook van andere zijde kregen wij hulp: zo werd de rechtse van de twee mannen die op de grond zitten bestempeld als een Duitse kuiper, maar een ander noemde hem Sluys, een handlanger die later nachtportier is geworden. De man rechts bovenaan die ons onbekend was wordt Van 't Woud genoemd, metse laar; de ons eveneens onbekende man links zou de schilder Lanting zijn. De onbekende man met de melkfles op schoot (naast Portesius) wordt P. Trampe genoemd. Wij zijn zeer blij met deze reacties en willen niet nalaten onze gepensioneerden te complimenteren met hun ijzersterke ge heugen. De tennisballen worden in het daarvoor gereserveerde kastje in de herenkleedkamer bewaard, waarvan de sleutel bij het buffet verkrijgbaar is. Leden die in het afgelopen jaar het dienst verband met de brouwerij hebben verbro ken, kunnen hun lidmaatschap voor 1964 continueren. Wanneer dit lidmaatschap echter wordt opgezegd, is toetreding daar na niet meer mogelijk. Allen die aan deze sport in het komende seizoen willen meedoen, dienen zich hier toe op te geven bij één der leden van het bestuur t.w. C. G. v. d. Vliet, afd. Inkoop H. Endenburg F. Feitsma Wij wensen allen die zich voor deze sport gaan opgeven vele genoeglijke uren. Het bestuur 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 15