Waarvoor dient de afdeling Public Relations? f. Begin februari maakte de directie bekend, dat een nieuwe afdeling, genaamd Public Relations, in het leven is geroepen. Ongetwijfeld zal bij verschillende mensen de vraag zijn gerezen: „Wat is dat nu eigenlijk precies?" Anderen zullen zich erover verwonderen, dat een Nederlandse brouwerij een afdeling opricht met een Engelse naam. WAT IS PUBLIC RELATIONS? Een Nederlandse definitie van het begrip wordt door het Nederlands Genootschap voor Public Relations als volgt gegeven: „Het in hoofdzaak door voorlichting stelselmatig bevorderen van de goe de verhoudingen met die groepen van mensen, van wier oordeel men als or ganisatie afhankelijk is". In de literatuur over Public Relations wordt met „groepen" bedoeld „groepen van publiek". Men spreekt ook wel over „verschillende publieken". Deze „groe pen" worden gevormd door mensen met gelijkgerichte belangen of werkzaamheden, b.v. werknemers, afnemers, bankiers, werk nemers- en werkgevers-organisaties, aan deelhouders, pers, gemeentelijke en natio nale overheid, huisvrouwen, onderwijs, geestelijkheid, sport. De lijst kan gemak kelijk worden aangevuld. DE ENGELSE BENAMING Het is niet eenvoudig om de Nederlandse definitie van Public Relations samen te vatten in een korte benaming voor een af deling. Zoals later zal blijken uit de ver schillende functies van de afdeling, wordt het „bevorderen van de goede verhoudin gen" niet voldoende gedekt door een be titeling als „algemene voorlichting". Hier komt bij, dat het woord Public Relations in de gehele wereld wordt gebruikt. Onze brouwerij is een internationaal bedrijf, zo wel door de buitenlandse vestingen als door exportbelangen. De afdeling Public Relations heeft dus ook een internationale taak. Dit alles samengevoegd leidde tot het besluit, om de internationale naam voor dit werk aan te houden. d. ontvangst van en voorlichting aan be zoekers van de brouwerij, het opvangen van de opinie over ons bedrijf in de verschillende „groepen", het vertegenwoordigen van ons bedrijf bij tal van gelegenheden en bijeenkom sten, die zich daartoe lenen. Door voeling te houden met verschillende groepen zal het de afdeling mogelijk wor den de directie van advies te dienen bij het vaststellen van het voorlichtingsbeleid en bij het kristalliseren van de inhoud, die wij aan het beeld van ons bedrijf kunnen geven. De afdeling dient dus contact te bevorderen en een communicatie te zijn in twee richtingenvan de directie naar be drijf en buitenwereld enerzijds en van de buitenwereld naar het bedrijf anderzijds. FUNCTIES VAN DE AFDELING Zonder volledig te kunnen zijn volgen hier enige aspecten van de taak van de af deling a. het vergroten van de bekendheid van ons bedrijf en het verstrekken van al gemene voorlichting daarover, zowel in het bedrijf als daarbuiten. b. het leggen en onderhouden van contac ten in de buitenwereld met de „groe pen" waarmede ons bedrijf te maken heeft. Hierbij valt dus ook te denken aan de persorganen. c. intern adviserende functie. RECLAME EN PUBLIC RELATIONS Nogal veelvuldig worden de begrippen Reclame en Public Relations verward. Het is daarom nuttig hier een enkel woord aan te wijden. Reclame beoogt in de eerste plaats de directe bevordering van de ver koop. Public Relations beoogt bekendma king van het bedrijf-als-geheel. Reclame bindt zich dus vooral aan product en af nemers terwijl Public Relations zich niet altijd richt tot de „groep" afnemers in hun hoedanigheid van bierconsument. Het is duidelijk, dat de afdeling Public Relations velerlei raakvlakken heeft met het directiesecretariaat en de afdelingen Per soneelszaken en Reclame. Daarom zal ook met de hoofden van deze afdelingen nauw contact worden onderhouden. Het doel van Public Relations is dus in algemene zin om ons bedrijf in zoveel mogelijk kringen in binnen- en buitenland grotere bekendheid te geven. Hierbij is van belang, dat het beeld, dat buitenstaan ders voor ogen hebben bij het horen van de naam Amstel, de juiste inhoud krijgt. Tevens moet door interne en externe voor lichting worden gewaakt tegen misverstan den, die de goodwill van ons bedrijf in gevaar zouden kunnen brengen. Nu zou naar voren gebracht kunnen wor den: „Dit is helemaal niets nieuws. In Het Spongat lezen wij immers wat er in de brouwerij gebeurt en in de pers ver schijnen ook mededelingen over brouwerij evenementen." Dat is volkomen juist. Het 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 13