Driemaal afscheid De heren H. A. de Bas, J. F. Lindgreen en G. Wagenaar (v.l.n.r.) hebben onze dienst verlaten in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De heren hadden gedrieën er een diensttijd van 129 jaar opzitten. De heren Lindgreen (44 dienstjaren) en Wagenaar (41 dienstjaren) namen op 21 februari van hun chefs en collega's af scheid in ons leslokaalde heer De Bas (44 dienstjaren) deed dit op 25 februari in de koffiekamer. Er werden hartelijke woorden gesproken en afscheidsgeschenken aangeboden. Wij wensen de heren nog vele jaren om van hun welverdiende rust te ge nieten. deelde trots van Amstel en Helmonds bur gerij. „Moge de Amstel Brouwerij de stap die zij vandaag doet nooit betreuren", zo be sloot de burgemeester. Toen zette hij een witte helm op, trok leren handschoenen aan en bewoog enkele malen de handgreep van de motorlier waardoor de eerste klap pen op de paal neerdaalden. Een applaus weerklonk en een boeket witte en rode ballonnen, die aan een tui van de heistelling waren bevestigd, kreeg de vrij heid en dreef snel af in noordelijke rich ting. De muziek begon te spelen en de burgemeester bracht een biertoost uit met de heren Kranenberg en Elink Schuurman. De aanwezigen verdrongen zich rond de biertapinstallaties waar een feestbiertje werd geschonken voor iedereen. De plechtigheid was nu afgelopen en dank zij een goede organisatie vlot verlopen en. het mag best herhaald wordenhet prachtige weer heeft een stralende kroon op deze dag gezet. In café-restaurant De Beurs (Van Vilste- ren) kwamen de genodigden bijeen voor een koud buffet. Alle hulde aan de koks die iets op tafel hadden getoverd dat wer kelijk grootscheepse allure had. Maar alvorens de gasten de inwendige mens konden gaan versterken moest de heer Kranenberg zich nog kwijten van de taak om allen die deze dag hadden helpen slagen, te bedanken. In de eerste plaats de politie, dan de brandweer (gastheer van onze paarden), de harmonie. De heer W. Clarijs, ambtenaar ter secretarie en secre taris van de VVV „Helmond Vooruit", werd met name genoemd en terecht want dank zij zijn grote steun en diep gaande kennis van de Helmondse sfeer hebben wij de vele hindernissen met succes kunnen nemen. Ook lt.-kol. b. d. J. A. C. Schotte werd met name genoemd door de heer Kranenberg omdat deze zo bereidwil lig was geweest zitting te nemen in de jury die de prijswinnaars van de étalagewed strijd moest aanwijzen. Tenslotte bood de heer Kranenberg de bur gemeester een zilveren vogelfiguur aan, een fazantehen die op het punt staat weg te vliegen. Dit geschenk moest de herinnering levendig houden aan de tijd toen het in dustrieterrein, waar wij nu aan het bouwen zijn, een gebied was waar allerlei soorten wild te vinden waren; het was tevens een stoffelijk blijk van waardering voor de prettige en succesrijke samenwerking. Hierna kregen de gasten gelegenheid te constateren dat de gerechten even goed smaakten als zij er uitzagen. De meeste nctabelen van Helmond waren aanwezig, o.a. vele fabrikanten. Ook de deken, de hoogeerwaarde heer W. A. J. van Haaren gaf van zijn belangstelling blijk. Na de lunch sprak de heer Kranenberg de stadsharmonie toe, die in een aparte zaal van een welverdiende rustpauze genoot. Hij dankte de leden van dit 115 jaar oude orkest en verblijdde hen met een royale gift, die zij konden besteden voor de aan koop van een instrument. De vice-voorzit- ter, de heer J. Royakkers dankte de heer Kranenberg en zegde toe dat de harmonie steeds klaar zou staan als de Amstel Brou werij hun medewerking zou nodig hebben. „Want goede klanken horen bij goed bier." Alle gasten ontvingen bij hun vertrek een bierglas waarop de datum was vermeld en de woordeneerste paal Helmond. 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 10