Amstel Brouwerij welkom in Helmond Helmond beeft een gemeentehuis dat uniek is in zijn soort. Het is een kasteel, met een slotgracht en ronde hoektorens met schietgaten. Het dateert van rond 1400 en is een van de mooiste en best bewaarde middeleeuwse burchten in Nederland. Het heeft natuurlijk inwendig wat veranderingen moeten ondergaan om het voor de gemeentelijke administra tie geschikt te maken, maar niettemin is het een stadhuis waar iedere Helmondenaar trots op is. En terecht. In een van de hoektorens heeft burgemees ter dr. J. C. M. Sweens zijn werkkamer en daar heeft hij ons welwillend uiteen gezet waarom Helmond blij is met deze vestiging. Het is namelijk zeer belangrijk, dat het industriepatroon van de stad wordt doorbroken. Dat patroon bestond uit tex tiel- en metaalindustrie en daar komt nu iets geheel anders bij, een brouwerij indus trie. Verder was een bijzondere attractie, dat de Amstel Brouwerij wilde beginnen met een klein bedrijf, waar niet veel mensen ca. 80 werk vinden. Boven dien is de brouwerij een bedrijf met een bekende naam en daardoor zal het ge makkelijker zijn in de toekomst om Hel mond te kunnen presenteren. Iedereen kent de Amstel in Nederland en met deze naam mede op het visitekaartje kan Hel mond met meer succes optreden als het nog andere industrieën van naam wil aan trekken. Het speet ons daarom, aldus de burge meester, toen ruim anderhalf jaar geleden de onderhandelingen moesten worden af gebroken en onze vreugde was groot toen later bleek dat wij zulk uitstekend water hadden en tot vestiging hier werd besloten. Die vreugde kwam ook tot uiting in de raadsvergadering van 28 ok tober; hier werd het college van burge meester en wethouders algemeen lof toe gezwaaid. Zo algemeen zelfs, dat de voor zitter van de grootste fractie, drs. P. de Roij, namens alle fracties kon verklaren, dat de raad volledig achter het voorstel van b. en w. stond. Dat was nog niet eer der gebeurd tijdens de ruim negen jaar dat dr. Sweens burgemeester is. HELMOND WORDT ANDERS Men mag overigens niet veronderstellen, dat de Maatschappij ter Bevordering van de Industriële Bedrijvigheid in Helmond geheel vruchteloos heeft gearbeid, want er zijn door haar activiteit een stuk of acht negen bedrijfjes in Helmond neerge streken, o.a. een Amerikaans bedrijf. Maar dat zijn allemaal kleintjes. Komen er echter nog één of twee met een naam als Amstel Brouwerij, dan is Helmond een ander Helmond geworden, zei de bur gemeester met nadruk. Hij dacht met plezier terug aan het ge zellig samenzijn na afloop van de raads vergadering, waarbij hij de vertegenwoor digers van de directie heeft toegewenst dat de verhoudingen die zijn ontstaan, tot in lengte van jaren zullen blijven be staan en dat de Amstel Brouwerij nooit spijt zal krijgen van haar besluit om in Helmond haar tweede bedrijf te vestigen. Burgemeester Sweens WAT ZEI MEN IN DE RAAD? Drs. P. de Roij (KVP) zei in de raads vergadering van 28 oktober o.a.„Het gaat hier niet alleen om een grondtrans- actie het is veel ingrijpender, zowel voor de industriële ontwikkeling van de stad Helmond als voor het gehele wel zijn van de gemeenschap De komst van de Amstel Brouwerij is een stap op de weg naar differentiatie van het in dustriepatroon van Helmond Maar niet alleen werkgelegenheidsvernieuwing zal deze vestiging met zich brengen; zij zal positief bijdragen tot behoud van de zelfstandigheid van onze stad als werk en leefgemeente. Ook zal zij een positie ve invloed hebben op het zelfbewustzijn van de Helmonder en een krachtige im puls vormen op alle geledingen van onze stedelijke gemeenschap." De heer Overziet zei: „Het mag tot ver- 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 6