In memoriam B. Helms Op 4 december I964 bereikte ons het ontstellende bericht dat de heer B. Helms, in leven directeur van ons filiaal te Groningen, was overleden. De heer Helms trad in dienst op 1 maart 1956 als bier- technisch adviseur en werd op 1 januari 1957 benoemd tot directeur van ons filiaal te Groningen. Na een op leiding te hebben genoten als suikerchemicus, vertrok hij naar Indonesië, waar hij van 1935 tot 1955 heeft gewerkt. Wij hebben de heer Helms leren kennen als een buiten gewoon werkzaam mens die met veel liefde en toewijding de belangen van ons bedrijf zowel als die van de aan hem toevertrouwde personen heeft behartigd. Naast deze voor treffelijke eigenschap muntte hij uit door grote innemend heid en humane opvattingen. Gedurende de periode dat hij de leiding had over het noordelijke rayon is het nieuwe filiaalgebouw tot stand gekomen, waarop hij terecht trots was. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote, die hem zo voorbeeldig ter zijde heeft gestaan in zijn moeilijke strijd, en naar zijn beide dochters. Talloos velen uit het bedrijf zowel als uit de persoonlijke vriendenkring van de heer Helms hebben hem naar zijn laatste rustplaats vergezeld. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare herinnering blijven. Hij ruste in vrede. P.K. bereiken, dus produktiviteitsverbetering verkrijgen. Als de kosten stijgen is dit voorstel een penible zaak voor onze export, want wij ondervinden op onze exportmarkten nu reeds de concurrentie van buitenlandse brouwerijen die niet met dezelfde kosten stijgingen te maken hebben. De heer Egberts besloot zijn rede aldus: „Eén ding is zeker: wij zullen voor het behoud van het eigen bedrijf niet vol doende hebben aan de bierprijsverhoging alleen. Het devies voor 1964 moet dan ook zijn: zo krachtig mogelijke produk tiviteitsverbetering door het vermijden van verspilling bij onze arbeid." Hierna wenste hij, mede namens de an dere directieleden, alle zieken een spoe dig algeheel herstel toe en wenste het gehele personeel veel heil en zegen in 1964. Natuurlijk werden onze Spaanse mede werkers niet vergeten en de heer Egberts wenste hun in het Spaans het allerbeste toe in het nieuwe jaar. De Spanjaarden hadden hierop in het geheel niet ge rekend en keken dan ook verrast op toen zij plotseling hun moedertaal hoorden. Evenals vorig jaar was er voor gezorgd dat de belangrijkste punten uit de rede in het Spaans waren vertaald. De heer Binnekade, lid van de Onderne mingsraad, sprak hierna namen het perso neel. De Ondernemingsraad moet zich, vol gens spreker, in geest en werkwijze aan passen aan het steeds kleiner wordende verschil tussen degenen die per week en zij die maandelijks worden betaald, aldus de heer Binnekade, die met blijdschap kon vaststellen dat de raad in het afgelopen jaar tot tevredenheid heeft kunnen wer ken. Dit wil niet zeggen dat men nu niets meer hoeft te doen. Vooral ook als lid van de Ondernemingsraad moet men zich afvragen: heb ik het goed gedaan, heb ben wij het goed gedaan en hebben zij het goed gedaan? In 1964 zullen weer verkiezingen worden gehouden. De heer Binnekade bood namens het personeel de beste wensen voor 1964 aan. De mannen die de Nieuwjaarsbijeenkomst organiseren, worden gemakshalve Nieuw jaarscommissie genoemd en deze commis sie had voor een verrassing gezorgd: na het officiële gedeelte klonk er muziek van een elektronisch orgel, hetgeen geen verbazing wekte, want band en plaat zijn geduldig. Maar toen gebeurde het: naast de directietafel ging een deel van de roodwitte gordijnen omhoog waarop men zag, bijna begraven onder palmen, de heer John Carpay, achter een orgel. Hoe goed deze verrassing in de smaak viel, bleek wel uit het spontane applaus dat direct volgde. Nadat de koffie en de sau- sijzebroodjes genuttigd waren, stelde de directie zich op om ieder de gelegenheid te geven zijn persoonlijke gelukwensen aan te bieden. Wij geloven niet dat wij ons erg vergis sen als wij aannemen dat niemand de di rectie om deze taak benijdde duizend handen drukken is geen kleinigheid. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 5