dit jaar Amstel bier in Griekenland zal gaan verkopen. Daarmee zal het getal der brouwerijen die in het buitenland Amstel bier brouwen, gestegen zijn tot zes. De Poviet, die voor het merendeel pro- dukten maakt voor de medische wereld, slaagde erin haar omzet te verhogen. On ze dochteronderneming in Breda, het Pre- servenbedrijf, werkzaam op het terrein van groente- en vleesdroging werkt ge stadig voort met het doel de huisvrouw werk uit handen te nemen. Het is be langwekkend te beseffen, dat b.v. grote soepfabrikanten belangrijke afnemers zijn van het Preservenbedrijf. Minder gunstige factoren in 1963 waren de strenge winter, die ons veel geld heeft gekost, de stijging van de gerstprijs en de stijging van de loonkosten per hecto liter. Het financiële resultaat zal weinig van dat in 1962 verschillen, maar een gelijke winst bij een hogere omzet betekent in tussen dat de winst per hectoliter is ge daald. LONEN EN PRIJZEN Een bijzonder ingewikkeld vraagstuk is dat van de landbouwregelingen in EEG- verband en dit heeft rechtstreeks invloed op de belangen van onze brouwerij. Als gevolg van de afspraken die de regerin gen in Brussel hebben gemaakt, zal de prijs van onze belangrijkste grondstof, de gerst blijven stijgen. Dat wil zeggen dat de kostprijs van ons bier opnieuw stijgt. Die landbouwregelingen zullen eveneens de kosten van levensonderhoud doen stij gen. Het loonpeil in Nederland is van 1 janua ri af zeer aanzienlijk verhoogd. Op zich zelf is dat prettig, maar mogen wij ver wachten dat de gehele loonsverhoging 1964 een werkelijke inkomensstijging zal betekenen? Kijken wij naar ons eigen bedrijf, dan zien wij, dat wij genood zaakt waren de prijs van het bier te ver hogen en zo zal het met tal van artike len gaan. Laten wij daarom goed beden ken dat een welvaartsverbetering alleen verkregen kan worden als wij erin sla gen met ons werk een beter resultaat te «ffTOH*™* SftHA UnsU-lM"- /«teat .sdMk Ml. NtflMlk \«sld bier. amstel Scherft uurouwwi, lck-nk Vmstel bier. AMSTEL Scherft Hrlroö«in, xherf, Awstd bier. De heer Carpay achter het orgel

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 4