Het nieuwe jeer werd gezamenlijk begonnen Ook 1964 is in ons bedrijf ingezet met een grote bijeenkomst op de bottelarij, derde ver dieping, waar circa duizend personeelsleden op 2 januari tesamen waren gekomen. Veel meer dan verleden jaar dus, want nu waren ook de mensen van onze buitendienst aan wezig alsmede afvaardigingen van de filialen. Ilvenals op 2 januari 1963 hield ook nu I. mr. E. J. Egberts een nieuwjaarstoe spraak, die hij begon met de twaalf medewerkers te herdenken die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Staande eer den de aanwezigen enkele ogenblikken de nagedachtenis van de heren Ch. N. A. van Rhenen (Heerlen), H. Hulst (bottelarij), J. Beers (bottelarij), J. P. A. Rommes (chauffeur), H. Nieman (bottelarij), W. F. F. Huissen (legerkelder, dr. M. Th, J. Custers (adviseur), B. Feithuis (controleur en lid Ondernemingsraad), G. Stoltz (An tilliaanse Brouwerij), H. Z. de Vries (lor rierijder), A. J. J. van Brug (bottelarij) en B. Helms (directeur filiaal Groningen). Vervolgens besprak de heer Egberts diver se feiten die in 1963 onze aandacht vroegen. Was in 1962 het hoofdelijk bierverbruik 27,5 liter of 110 glazen, in 1963 nam dit, ondanks de strenge winter en de matige zomer toe tot 30 liter of 120 glazen. Onze brouwerij heeft deze toeneming van het bierverbruik in Nederland goed kunnen volgen, zodat onze binnenlandse afzet ruim boven die van 1962 is uitgekomen. HULDE Dit succes is niet vanzelf bereikt, hier voor is een heleboel werk verzet en de heer Egberts bracht daarom hulde aan de mensen die in 1963 onze plaats op de markt verdedigd hebben. Onze exportafdeling moest het wegvallen van een belangrijke markt, Nieuw Gui nea, opvangen; zij is daarin geslaagd en haar omzetten bereikten eenzelfde peil als in 1962. De totale omzet in hl van de brouwerij steeg met 9,5 Ook in 1963 moesten de produktieafdelingen dus weer onder hoogspanning werken. De heer Egberts ging hierna in op de uitbreiding van onze produktiecapaciteit en de plannen om te komen tot een twee de bedrijf in Helmond. Verder is er het probleem van onze expeditiebedrijvigheid op de Mauritskade, die in het gedrang komt zodra deze verkeersweg een hoofd verkeersweg wordt na de totstandkoming van de brug over de Amstel die Stadhou derskade en Mauritskade rechtstreeks gaat verbinden. Om een betere expeditieruim te te vinden binnen ons eigen bedrijfster rein wordt binnenkort het oude hoofd kantoor gesloopt en zal na juni a.s. de garage worden afgebroken. De uitrit voor onze vrachtwagens zal worden verlegd van de Mauritskade naar de 's-Gravesan- destraat. Om dit mogelijk te maken zul len enkele huizen aldaar moeten worden afgebroken. Met de bouw van de nieuwe garage is inmiddels begonnen, vlak tegen over het stalgebouw. In 1963 ging de administratie over tot verdere mechanisatie en werd daardoor ten dele een technische afdeling, die ook met capaciteiten rekent, niet van zoveel flesjes maar van kaarten met gaatjes, ponskaarten. De ponskaarteninstallatie waarmee wij nu werken is nog wel geen computer, maar bestaat toch uit een aan tal grote en ingewikkelde machines. BUITENLANDSE BROUWERIJEN Nog juist voor Kerstmis kwam de brou werij in San Juan, Porto Rico met het eerste Amstel bier op de markt. In Athene werd een begin gemaakt met de bouw van een brouwerij, die naar al le waarschijnlijkheid voor het eind van I

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 3