Deze maand l^ïmvPTyffl Samuel Johnson? Nooit zal er ooit iets worden onder nomen als eerst alle mogelijke be denkingen terzijde gesteld moeten zijn. zijn wij aan het jaar 1964 begonnen en de redactie acht het een aangename taak alle lezers een voorspoedig en ge lukkig 1964 toe te wensen. Zelf hebben wij een klein wensje achter de hand en wij hopen steeds maar dat dit eens in vervulling zal gaan: wij wensen dat u ons zo nu en dan eens een bijdrage stuurt, wat de levendigheid en de afwisseling van de inhoud zeer ten goede zal komen. Het Spongat is een blad voor u, dat u in licht over hetgeen ons op de brouwerij bezighoudt, dat uw collega's toont in hun werk en in hun jubelstemming. Maar het hoort ook een blad te zijn VAN u en wij doen daarom een beroep op u allen: laat eens iets van u horen, van uw werk of van uw vrijetijdsbesteding. Als dit wens je, al was het maar voor een deel, in ver vulling zou gaan in 1964, zouden wij erg dankbaar zijn. Dit jaar hebben de Amstel Brouwerij en het Hervormd Lyceum elkaar voor twee jaar geadopteerd en een van de leraren heeft voor ons blad een artikel geschre ven dat u in dit nummer aantreft en waar in hij uiteenzet hoe de school is ont staan en welke verwachtingen hij koestert omtrent de adoptie. Dergelijke adopties komen meer en meer in zwang en daaruit moge blijken dat men daarvan wederzijds goede resultaten verwacht. Helmond en Amstel zijn weer een stapje nader tot elkaar gekomen en daarvan geeft de plaat op de voorkant een beeld. In tegenwoordigheid van burgemeester dr. J. C. M. Sweens (links) werd op het kasteel-stadhuis te Helmond de grond, waarop ons tweede bedrijf zal worden ge bouwd, officiéél overgedragen. Dit ge schiedde op vrijdag 20 december 1963 met de ondertekening van de koopacte. De heer Kranenberg verrichtte deze daad namens de Amstel Brouwerij, in tegen woordigheid van notaris W. J. M. Keu len, die naast hem zit en twee getuigen, mej. M. H. L. Marens en de heer J. J. O. Verkerk, candidaat-notaris.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 2