Bedrijfsleven - Onderwijs Amstei Brouwerij - Hervormd Lyceum Het Hervormd Lyceum, waarmee de Amstelbrouwerij dit jaar een los-vaste verkering heeft aangegaan in het kader van het contact Onderwijs - Bedrijfsleven, dateert van het jaar 1929, toen in een huts aan het Westeinde begonnen werd met twee eerste klassen. De voorkamer beneden was rectorskamer, de achterkamer leraarskamerde suite op de eerste verdieping leverde twee klaslokalen op. Toen de school zich uitbreidde, werd het bovenhuis erbij gehuurd. Ook deze uitbreiding was na korte tijd niet meer voldoen de, zodat er iets verderop in de straat twee hele huizen naast elkaar werden gehuurd en doorgebroken. Door het straatlawaai was het onmogelijk de ramen aan de voorkant open te houden, en een open-deur-politiek was nodig om via het trappenportaal wat frisse lucht te verkrijgen. Maar als 's zomers de kermis op het terrein van het voormalige Paleis van Volksvlijt was gestart (waar nu de Nederlandsche Bank aan het bouwen is), dan was het 's middags aan de achterkant nog groter lawaai dan aan de voorkant. Tl och groeide en bloeide de school en er mocht begonnen worden met de bouw van een nieuw, echt, modern schoolgebouw op een terrein aan de Brahmsstraat. Dit kwam in 1932 gereed, en door goed on derhoud en aanpassing aan de eisen van de tijd, is het nog steeds een schoolgebouw waarin leerlingen en docenten graag ver toeven. Ja, ook de eerstgenoemden, want hoe vaak we het ook aan ouders of kin deren vragen, we horen zelden dat de leer lingen met tegenzin naar school gaan. Dit wijst het zij in alle bescheidenheid op gemerkt op een goede sfeer. Het Hervormd Lyceum zal overigens wel net als vele andere middelbare scholen zijn: ernst en luim wisselen elkaar afer wordt serieus lesgegeven en gestudeerd, maar er wordt ook gelachen en gezongen. En wie zich buiten de orde van de school stelt, wordt gestraft en in het gareel terugge bracht. Onderwijs en opvoeding zijn nu een maal niet te scheiden. Zoals reeds uit de naam valt op te maken, is het Hervormd Lyceum een school met een religieuze grondslag. Ze is ontstaan uit het verlangen van hervormd-protestantse ouders om een school voor hun kinderen te hebben, waarvan de geestelijke basis over eenkwam met die van het gezin. Natuurlijk worden hierdoor geen volmaakte mensen gekweekt; die zijn er niet; maar als de kin- De ingang van het Hervormd Lyceum. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 11