De heer D. H. Korte in het zilver De heer en mevrouw Korte met hun kinderen tijdens de huldiging in de koffiekamer van de Poviet. Op donderdag 6 juli is de heer D. H. Korte gehuldigd ter gelegenheid van zijn zilveren dienstjubileum. Het was de eerste maal dat voor een huldiging de koffie kamer van de Poviet werd gebruikt, een lokaliteit die zich daar uitstekend voor leent. Overigens was deze keus een logisch gevolg van het feit, dat de heer Korte werkzaam is bij de Poviet en wel als chauffeur. Verscheidene sprekers, o.w. de heren Mas tenbroek, Stomps en Fokke spraken de ju bilaris toe. Hierbij kwam naar voren, dat hij zijn loopbaan bij ons begonnen was in de bottelarij, maar al spoedig ging hij naar de expeditie en bracht het van bijrijder tot chauffeur op de reusachtige Mack. Zijn kwaliteiten als chauffeur waren dermate, dat hij werd aangesteld in een tijd, dat vele chauffeurs werk zochten. Zijn suc ces is wel voornamelijk te danken ge weest aan zijn behulpzame karakter, waar door hij zich vele vrienden maakte. Behalve geschenken voor de jubilaris zelf waren er ook bloemen voor mevrouw Kor te, haar overhandigd door dr. Mastenbroek, die haar zowel als haar man op charmante wijze toesprak. DANKBETUIGING. Hiermede dank ik allen, die door geschen ken en blijken van belangstelling, de dag van mijn jubileum zo bijzonder vreugdevol hebben gemaakt. D. H. Korte Een ongewone kijk op een receptie: van buiten naar binnen. Jubilaris Korte in gesprek met de heer Kuitenbeek (zou het over voetbal kunnen gaan?!); rechts de heer Dalmolen. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 7