digen van Bedaux en de uit ons eigen per soneel opgeleide arbeidsanalysten waarne mingen in het bedrijf gaan doen. Zij zullen vooral gaan letten op de werkomstandigheden (temperatuur, licht, lucht, lawaai) de gebruikte machines en gereedschap pen - de inrichting van de plaatsen waar ge werkt wordt de methoden van werken de kwaliteitseisen en nog vele andere zaken. Ook het transport zal onder de loep wor den genomen. Een Amerikaan heeft eens gezegd, dat transporteren negentig procent is van het fabriceren. Nu hoeft die negen tig procent misschien niet voor een brou werij te gelden, maar het blijft belangrijk om ook bij ons de transportwegen en de transportmiddelen te bekijken. Vele van de hiervoorgenoemde onderwer pen worden met bekende hulpmiddelen, zo als toerentellers en duimstok verricht en een ieder kan zich wel voorstellen hoe dat in zijn werk gaat. Indien wij echter de ar beid in tijd willen meten, dan zal daarbij ook een klok, in dit geval een stophor loge, gebruikt moeten worden. U zult dus regelmatig arbeidsanalysten met een plank en een stophorloge waarnemin gen zien doen. Daardoor kan in onderdelen het werk worden onderzocht en de nood zakelijke tijd voor dat onderdeel in secon den worden gemeten. Door deze metingen in seconden komen dikwijls merkwaardige dingen aan het licht. Wist u bijvoorbeeld, dat op die wijze ontdekt is, dat het los schroeven van een dop van een vulpen dertig procent meer tijd kost, dan het te genwoordige systeem, waarbij de dop eraf getrokken kan worden? Door dit soort studies zijn arbeidsanalysten in staat vereenvoudigingen te vinden, waar door het werk minder tijd kost of minder vermoeiend wordt, of de kwaliteit ver betert. Denkt u maar eens aan de automatische schroevendraaier, een scheerapparaat met dubbele scheerkop, een steekwagen, het druksysteem van een vulpotlood. Op welke wijze dergelijke metingen wor den verricht, zullen wij een volgende keer vertellen. Nadat dit artikel was geschreven bleek het noodzakelijk te zijn, reeds nu enkele ver dere opmerkingen aangaande dit onderwerp te maken, welke hieronder volgen. Het vraagstuk van het uiteindelijk door de werknemers te bereiken weekinkomen houdt reeds jarenlang de directies van de brou werijen en de vakbonden bezig. In verband daarmee wordt naar nieuwe be- loningsvormen gezocht, met als gevolg, dat onlangs een bespreking is gehouden met de bestuurders van de bij de CAO betrok ken vakbonden over de invoering van ta rieven en de daaraan verbonden formalitei ten. Afgesproken werd, dat alvorens tarieven worden ingevoerd, gedurende twee weken de werkmethoden verbeterd en de perso neelsbezetting aan de machines of op de afdelingen eventueel zullen worden gewij zigd. Na die twee weken worden tarieven inge voerd en daarop zal een inwerktoeslag wor den gegeven van maximaal 20 B/uur, af-» lopend in zes weken met 3 B/uur per- week. B is afgeleid van de naam Bedaux en een B is een eenheid van prestatie. Het is niet mogelijk hier in een paar woorden uit te leggen hoe deze B's worden bere kend; in het vervolgartikel zal aan deze materie meer aandacht worden geschonken. Voor basisloon moet 60 B/uur worden ge maakt; voor 80 B/uur wordt 33 Va premie betaald; hoger dan 33 V3 kan de premie nooit worden. Om te voorkomen, dat als gevolg van aan passingsmoeilijkheden aan de nieuwe werk methoden, de betrokkenen tijdens de in- werkperiode in inkomsten achteruit zouden kunnen gaan, wordt gedurende de ge noemde zes weken de bestaande waarde ringstoeslag gegarandeerd. Na die zes we ken vervalt de garantie en vanzelfsprekend ook de waarderingstoeslag. Hiervoor in de plaats komt dan tarief. Omdat bij de berekening van de tarieven weieens verschillen kunnen optreden, wordt een tarief commissie benoemd. Deze com missie bestaat uit vier leden, van wie de vakbonden er drie aanwijzen en de directie één. De commissie heeft tot taak toelich- ting te geven en eventuele moeilijkheden op te lossen. Deze taak is omschreven in een te ontwerpen tariefreglement, waarin de spelregels van de tarifiëring zijn opge- men. Omdat het gewenst is, dat de afdelingen evenredig in de tariefcommissie zijn ver tegenwoordigd, zal één lid moeten worden benoemd uit de afdeling Bottelarij, één uit de afdeling Expeditie en één uit de overige afdelingen. Op enkele kleinere afdelingen wordt reeds op tarief gewerkt. Het is dus noodzakelijk, dat de tariefcommissie zo spoedig mogelijk wordt benoemd en een reglement wordt sa mengesteld

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 4