Efficiency en gemeten tarieven In deze editie van ons blad verschijnt het eerste nieuws over de invoering van gemeten tarieven in ons bedrijf. In een aantal artikelen zal over dit onderwerp voorlichting wor den gegeven. U blijft dan op de hoogteterwijl de invoering langzamerhand voortgaat. Velen weten reeds, dat gemeten tarieven gelden voor de fabriekslonen. Het opschrift had dus kunnen luidenLonen en gemeten tarieven. Met opzet hebben wij echter de titel Efficiency en gemeten tarieven geko zen, omdat deze beter de gedachten weer geeft, die voor directie en bedrijfsleiding aanleiding waren het startsein te geven voor de studies tot bedrijfsverbetering en daarmede gepaard gaande studies om tot Letere lonen te komen. Bij de invoering worden wij terzijde gestaan door deskun digen op het terrein van arbeidsstudie en ibedrijfsorganisatie van het bureau Bedaux Nederland. Bedaux heeft in vele bedrijven in en buiten ons land zijn methoden toe gepast en kon ons dus met de opgedane ervaringen van dienst zijn. De Amstel Brouwerij is steeds bezig ge weest de goede en vlotte gang van zaken in haar onderneming te bevorderen. Wat nieuw en anders is bij de thans te onder nemen stappen, is dat wij de arbeid gaan meten met de bedoeling om op basis van nieuwe gegevens de organisatie en de tech nische middelen nog verder te verbeteren. Maar ook om te komen tot normen van „tijd per eenheid van productie". Dat zijn onmisbare gegevens voor de opstelling van tarieven, volgens welke loon naar prestaties kan worden betaald. Verscheidene grote en kleine bedrijven in Nederland zijn ons voorgegaan om rede nen van productiviteit enerzijds en ander zijds omdat bij onderhandelingen over loon- en arbeidsvoorwaarden werkgeversorganisa ties, vakbonden of de overheid wensen naar Naar de Areopagus De Nederlandse bedrijfsjuristen hielden dinsdag 4 juli hun jaarvergadering in on ze brouwerij, waarbij mr. Bossard als gast heer optrad. Deze had de hulp van Vrouwe Justitia ingeroepen om de gasten de weg te wijzen o.a. naar de Commissarissenka- mer. Op het bordje, dat zij in de hand hield, stond geschreven (in het Grieks) Naar de Areopagus. Haar zwaard had zij zolang op een prullebak gelegd en in de rechterhand hield zij de traditionele weeg schaal. In deze symboliek kwam tot uiting de ernst en luim van deze dag, want in de namiddag werd een juridisch college ge geven door prof. Max Tailleur, die daartoe naar onze Gijsbrechtkelder was gekomen. voren brachten. Verschillende van deze re denen hebben ook ons tot het besluit ge bracht deze weg in te slaan. Daarmee be vorderen wij de belangen van het bedrijf en de belangen van de werknemers. Bij het verwezenlijken van plannen is het r.odig, dat ieder op zijn eigen plaats mee werkt. Zo is het ook in dit geval. Allen, van hoog tot laag, zullen moeten bijdragen om deze nieuwe plannen tot een succes te maken. WAT ZIJN ARBE1DSSTUDIES? Arbeidsstudies zijn studies van de arbeid van mensen en machines afzonderlijk, of van de samenwerking van mens en ma chine. Met machines bedoelen wij dan alle gereedschappen, installaties en machines die door mensen bediend worden. Het doel van deze studies is om door mid del van meting en waarneming uit te ma ken wat de beste methode van werken is en om vervolgens de voor die methode van werken benodigde tijd vast te stellen. On der de beste methode wordt verstaan de methode die het kortste duurt de meest aangename is het minst vermoeiend is - de gewenste kwaliteit oplevert. Om dit te onderzoeken zullen de deskun-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 3