VIER GENERATIES Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van ons agentschap Bouman te Warffum werd deze foto gemaakt van vier generaties Boumante weten v.l.n.r. de heer H. A. Bouman (31), J. (Hansje) Bouman (3Vï) en de heren H. en H. Bouman, resp 66 en 90 jaar oud. Maar natuurlijk gingen we trouwe na volgers van Anggerèk niet alleen naar deze tentoonstelling om te genieten van een decor, een koninginnekroon en een doopvont. Onze belangstelling gold eigen lijk de drinkpullen en glazen op deze tentoonstelling. Onder meer zagen we een paar vergulde bekers met deksel, die Karei XII in 1699 als geschenk aan Tsaar Peter in Rusland overhandigde. Ze werden in 1698 door Jo- han Nützel te Stockholm vervaardigd. Ver der is er in de zilverafdeling een fraaie Flapkan met gedeeltelijk gedreven, gedeel telijk gegraveerd en geciseleerd decor. In het deksel een penning in classicistische stijl met Duitse inscriptie en zes kleine ovale medaillons met hoofden er straals gewijs omheen (1740). In het artikel over de verzameling van keizer Wilhelm II op Huize Doorn mocht ik u reeds een uit voerige beschrijving geven over dit soort pullen (Het Spongat van april 1959). Een inwendig vergulde beker met gegraveerd decor heeft in de bodem een zilveren munt van 1718 met het borstbeeld van Karei XII en het randschrift CAROLVS A XII D G REX SVECIAE. In de jaren rond 1750 en 1760 stond het Zweedse zilverwerk gemiddeld op het hoogste peil en zelfs de kleinste Zweedse stadjes bezaten zilversmeden met grote artistieke en technische begaafdheid, waar bij de bekers als meesterstuk dienst deden. KUIPERSTOBBE Eerst in een laat stadium steeg de Zweed se ceramiek boven de vervaardiging van eenvoudig aardewerk uit. In de gehele ze ventiende eeuw nam men genoegen met de import van Chinees porselein en tevens op bescheiden schaal Hollands en Duits aar dewerk. Slechts de fabriek in Rörstrand, vlak buiten Stockholm, kon de concurrentie enigszins het hoofd bieden en op deze tentoonstelling vinden we dan ook geen pullen. Slechts een punchbowl met rijke versiering van planten in reliëf en poly chrome beschildering in moffelkleuren on der de naam kuiperstobbe doet ons aan bier denken. Rörstrand 1764. KUNGSHOLM In artistiek opzicht wordt de gehele Zweed se glasfabricage in de 18e eeuw geheel be heerst door de Kungsholm glasfabriek in Stockholm. Dit glas heeft een ongekunstel de waardigheid en een spaarzaamheid in de dikwijls herhaalde versiering. Bokalen met deksel, roemers met deksel behoren tot de beste produkten. Op deze tentoonstel ling zien we enkele fraaie voorbeelden. Mo nogrammen en wapens omgeven door lau rier- en palmtakken komen verreweg het meeste als ornament voor. Op de tegen overgestelde zijde van het glas vindt men dikwijls een stralende zon, direct overge nomen van de vroege Neurenbergse gra veerkunst, of wel de poolster, een populair nationaal symbool, dat ook op aardewerk uit dezelfde tijd voorkomt. G. W. H. „Moge de tentoonstelling van Zweedse kunst, door ons volk begrepen worden als een nieuwe getuigenis van de oude vriendschap tussen onze landen en mo gen zeer velen van ons vreugde beleven aan dit zelden gezien panorama van de Zweedse Gouden Eeuw." Dr. A. F. G. van Schendel, Hoofddirecteur Rijksmuseum 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 25