Carnaval op de Kleine Antillen concludeerden hieruit terecht, dat de re gering hen en de Bastille aan hun lot over liet. Beangstigend was ook de menigte, die steeds aangroeide en versterking kreeg van beroepssoldaten, die zich met hen verbroe derd hadden; hierbij kwam nog, dat de bezetting maar voor één dag voedsel had. Het Buitenhof werd betrekkelijk gemakke lijk veroverd en nu begonnen ook de on derhandelingen aangaande de overgave; de overredenende woorden en de verbroederen de taal van de aanvallers deden echter pas de poorten opengaan nadat een woordvoer der beloofd had en dit zeker te goeder trouw -dat de bezetting vrije aftocht zou hebben. De eerste mannen, die naar bin nen stormden, omhelsden van vreugde de ongewapende verdedigers, maar daarna gingen de misdadige elementen aan het werk en werd de bevelhebber en een deel van de bezetting op afschuwelijke wijze vermoord. Zes gevangenen werden bevrijd, o.a. de graaf de Lorges, die er meer dan veertig jaar gedetineerd was geweest. De volgende dag werd officieel bevel gegeven de Bas tille te slopen. Onder de belegeraars van de vesting wa ren ongetwijfeld dappere mannen, maar de verovering is beslist geen voorbeeld ge weest van de onweerstaanbare aanvals- kracht van een revolutionaire massa. De W. DORIS DAY ANDERS Ifyie Doris Day kent als de zangeres van leuke vlotte liedjes zal het verbazen te horen, dat Columbia een grammofoonplaat van haar uitbrengt, waarop zij twee ge- wijde liederen zingt: The Everlasting Arms en op de keerzijde psalm 23. Het is een 33 l/3-toerenplaat en Doris wordt bege leid door orkest en koor. ZEER VREEMDE VALUTA Het voornemen bestaat in de deelstaat South Australia 18 nieuwe hotels op te richten, in hoofdzaak in het gebied van Adelaide. Totale bouwkostenA$ 3 mil joen. Aldus Missets Horeca. Hoeveel is dat in guldensDe koers van de Australische dollar hebben we niet kun nen achterhalen tjéS Sf.SPSS- 'ssi'-r Tijdens het Carnaval, dat in juni op St. Thomas, een der Maagdeneilanden, werd gehou den, was een optocht georganiseerd, ivaarbij ook aandacht was besteed aan Amstel bier. Mannelijke en vrouwelijke bewoners van het eiland hadden zich verkleed op enigszins Volendamse wijze; de dames hadden zich tevens getooid met lange vlechten en iedereen droeg klompen, waarop ze later een klompendans uitvoerden. De foto toont een deel van de optocht in een der versierde straten.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 11