U itstervingsprincipe Vervanging Hoe het veranderde in vijftig jaar De vergunning wordt verleend onder het z.g. uitstervingsprincipe. De ver gunning blijft, op grond van wette lijke bepalingen, voortbestaan gedurende het leven van de houder. Komt deze te overlijden, dan kan de vergunning slechts eenmaal op zijn echtgenote of een zijner kinderen van achttien jaar of ouder wor den overgeschreven. Komt deze opvolgen de houder te overlijden dan vervalt de vergunning. Het gevolg hiervan is dus, dat het aantal vergunningen per gemeente uitsterft en een herziening van het maximum per ge meente is derhalve noodzakelijk. Bovendien kent de wet de mogelijkheid tot overschrijving van een vergunning bij het leven van de houder op naam van een ander, indien de lokaliteit, waarvoor ge noemde vergunning dan zal gelden, kan worden aangemerkt als een z.g. inrichting voor maatschappelijk verkeer. De eisen aan een dergelijke inrichting gesteld, zijn afhankelijk van de belangrijkheid van de gemeente waarin deze inrichting gelegen is. Als voorbeeld hiervan zijn te noemen hotel-café-restaurant, café-restaurant of in richtingen, waarin vergaderingen, tentoon stellingen enz. kunnen worden gehouden, welke voor het maatschappelijk verkeer van de bewuste gemeente van groot belang zijn. In dergelijke bedrijven kan dus de ver gunning worden overgeschreven op een opvolger bij overdracht van de exploitatie. Dit schept dus ook de mogelijkheid een vergunning, geldende voor een eenvoudig café (niet aangemerkt als een inrichting voor maatschappelijk verkeer) te doen overplaatsen op een bedrijf, dat wel aan deze eisen voldoet; de vergunning wordt dan tegen uitsterving beschermd. Bij de huidige wetgeving is het moge lijk zich in de uitoefening van de vergunning door een ander te laten vervangen, hetgeen veelvuldig voorkomt. In dat geval bestaat er tussen vergunning houder en vervanger een z.g. vervangings overeenkomst, waaruit blijkt, dat de vergunninghouder te allen tijde de risico van het bedrijf blijft dragen. De vergunninghouder bedingt voor zich een zekere uitkering van de winst van het bedrijf. Begaat de vervanger een drankwet overtreding, welke als gevolg intrekking van de vergunning kan hebben, dan zal de vergunninghouder hiervan de risico's dragen. De afdeling vergunningen op ons hoofd kantoor maakt zulke vervangingscontracten ten behoeve van onze clientèle vrijwel da gelijks. Overigens gaat onze bekende Am- stelservice ook op dit gebied zeer ver. Onze afnemers weten, dat wij doorkneed zijn in drankwetproblemen en gaarne en veelvuldig van advies dienen. Vele van onze relaties hebben hiervan reeds gepro fiteerd. Wij hebben in dit artikel uiteraard slechts een tipje kunnen oplichten van de Drank wetsluier, want aan dit onderwerp zijn zoveel facetten te ontwaren, dat er gemak kelijk een Spongat mee zou kunnen wor den gevuld. Zo hebben we niet gesproken over het verlof B, hetwelk toestemming verleent alkoholvrije dranken te verkopen voor ge bruik ter plaatse, hetgeen voor onze brou werij niet bijster interessant is. Evenmin hebben we gesproken over de op handen zijnde nieuwe Drankwet. Hierin zal de vorengenoemde mogelijkheid tot vervanging van de vergunning wel komen te vervallen. Wij hopen, dat uw inzicht aangaande de eisen welke aan het verkopen van ons produkt op zovele plaatsen in den lande gesteld worden, iets is verdiept en dat u met een andere en meer begrijpende blik in het rond zult kijken als u in een café of in een inrichting van maatschappelijk verkeer uw Amstel biertje drinkt... G. Ch. Nieuwendijk Hieronder geven wij twee jaartallen met daarachter het aantal vergunningen en verloven A in Nederland in die jaren. Jaar Vergunningen Verloven A 1910 22.558 21.479 1959 17.555 7.507 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 4