ZES GENERATIES ALLEEN VOOR MANNEN mensen was. Wel merkwaardig voor een ge boren Normandiër, die met een ciderkruik was groot gebracht. Volgens de geschiedschrijver Benjamin Schulte, was het eerste brouwsel, dat de bevolking in die dagen dronk, het zoge naamde „bière d'epinette', een soort bier uit dennenappels gebrouwen, dat met zijn scherpe, maar verfrissende smaak een uit stekend middel bleek te zijn tegen scheur buik, de plaag van alle pioniers en zeevaar ders. Veertig jaar geleden dronk men dit bier nog steeds. De eerste bierbrouwerij werd in 1647 op gericht door de Jezuiten uit de buurt van Sillery, maar deze brouwerij produceerde hoofdzakelijk voor eigen gebruik, binnen de muren van het klooster. De eerste publieke brouwerij werd pas een-en-twintig jaar later (1668) in Quebec geopend. Dit was de Brasserie du Roy, gelegen aan de St. Char les rivier. Jammer genoeg ging zij in 1675 weer failliet. Intussen was er een tweede brouwerij gekomen en wel op de andere oever van de St. Lawrence rivier, tegenover Montreal. Deze brouwerij was het eigendom van de heer van Longueuil, Charles Lemone. Lang hebben zij het in die bierpionierstijd geen van allen uitgehouden want de oudste die nu nog bestaat werd (pas) in 1786 op gericht en is het eigendom van de familie Molson die haar nu al sinds zes generaties in beheer heeft. Een C.B.K. en een ge- zamelijke campagne kende men toen nog niet; toch bleek gezien de omzet het bier in die dagen ook al best te zijn. Tot de soorten bier die hier het meest ge dronken worden, behoren het lager en het pilsner, terwijl een lichte soort, die uit rijst wordt gebrouwen, een grote populariteit geniet. Natuurlijk is de verkoop van bier aan een licentie onderhevig en de kruideniers en winkels, die bier willen verkopen, moeten hiervoor een vergunning aanvragen, die hun tegen betaling van een bepaalde som wordt verkocht. De cafés verschillen in zoverre van wat men in Europa onder dit woord verstaat, dat zij alleen toegankelijk zijn voor mannen. In dit verband zou er vaak op het woord mannen nog een extra klemtoon moe ten vallen, vooral in de kleinere dorpen in de uitgestrekte wouden van dit land; als daar behoorlijk wordt gedronken dan gaat het met liters tegelijk. Daarvoor moet men dan met recht mans zijn. Ten aanzien van de verpakking laat ook in Canada de invloed van het moderne Ame rikaanse leven zich voelen. Naast vaten voor grootverbruikers (Horeca-bedrijven en han delsnederzettingen annex saloon), heeft het systeem van blikverpakking zich hier ge weldig uitgebreid. Overal ziet men tegen woordig de mensen het bier kopen in han dig verpakte, vaak draagbare, cartons met zes of meer blikken. Niet alleen laten deze blikken zich gemakkelijk in een ijskast op stapelen voor zover men in dit koude land ijskasten nodig heeft maar boven dien is deze vorm van grote waarde ge bleken voor het vervoer naar ver afgelegen dorpen en cantines van huidenjagers, vis sers, trappers, werklieden aan spoorlijnen in het hoge noorden en het leger, om de Canadian Mounted Police niet te vergeten. Later kunnen die cartons dan weer door de kruideniers gebruikt worden voor het verpakken en thuisbezorgen van levensmid delen. Men dient echter bij een dergelijk overzicht en bij het lezen van een zin als: „Bij het verpakken en thuisbezorgen van levensmiddelen" vooral te bedenken, dat Canada een land is van 9-589-600 km2 met een kustlijn van meer dan 18.000 kilometer. Afgelegen wonen betekent daar zoiets van een maand reizen om thuis te komen het geen vaak bijzonder ongemakkelijk blijkt te zijn als men een bierkater heeft opgelopen en nog vóór het avondeten thuis wil zijn. TOCH POPULAIR Van de 61 brouwerijen die Canada op het ogenblik rijk is, zijn de belangrijkste in de omgeving van Montreal in de provincie On tario (1.068.500 km2). Wat de gehele ver koop van het bier betreft stoot dit nogal op moeilijkheden in Canada: 1. is deze verkoop aan talloze voorschrif ten en bepalingen gebonden die er in de verschillende provincies bestaan; 2. eist de fiscus een behoorlijk deel, onge veer zestig procent van de bruto ver koopsprijs; en 3. zijn er de transportmoeilijkheden in de vaak ondoordringbare wildernissen. En toch, ondanks alles, kan men verklaren, dat het bier in dit land als populairste drank beschouwd mag worden. Proost 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1956 | | pagina 9