of regisseuse, zoals u het noemen wilt heb ik een dochter van zeven jaar die honds brutaal is, maar waar ik erg veel van houd. Dat is alles. Ik spreek mijn talen behoorlijk en heb veel gereisd in Lutjebroek, Broek op Waterland, Amerika (in Brabant), Ge leen en Zoutelande. Zover mijn doopceel, nu ter zake. VLAG EN LADING Er is een blad opgezet. Een goed blad, een mooi blad en een blad waarvan wij hopen dat het een lang leven beschoren zal zijn. Wat de vlag en de lading van het blad be treft kunnen wij het kort makende heer Six heeft in enkele woorden al duidelijk gemaakt waar wij naar streven; een schakel tussen directie en personeel. Een huisorgaan dat iedereen kan inlichten omtrent de plaats waar hij werkt, de toekomst van de brouwe rij en de plannen voor uitbreiding. Kortom: alles wat ook maar in de verste verte iets met uw werkkring te maken heeft. Om nu echter nóg nader tot elkaar te komen, om de ontevredenen zo die er mochten zijn -ook eens een kans te geven, en om de mensen die iets aan hun collega's hebben mede te delen een spreekbuis te zijn, heb ben wij deze rubriek, de „Brieven Aan De Redactie", gecreëerd. Nu is het alleen nog de bedoeling, dat u schrijft. En daaraan is natuurlijk een grote moeilijkheid verbonden. Ik weet, dat er velen onder u zijn, die liever hun mond dicht houden, of die datgene wat zij te ver tellen hebben liever met hun collega's on derling bepraten. Best. Maar waarom niet in een brief aan de redactie. Dat houdt het leven in de brouwerij. En bovendien, wat kan u gebeuren? Wij hebben deze rubriek echt niet ingeruimd om nu eens fijn uit te gaan zoeken wie de kankeraars onder u zijn, en wie de brave Hendrikken. Integendeel. Dat laat ons koud. Wel echter willen wij in ruil voor ons vertrouwen het blad staat vol met vertrouwelijke berichten ook eens iets van u weten, uw grieven kennen en weten waarmee u tevreden bent. DE KERN Schrik niet. Het is echt niet de bedoeling om nu naar potlood (pen zou beter zijn) en papier te grijpen en onmiddellijk een lofzang neer te pennen op het bedrijf. Dat zou te gek zijn, en bovendien, wie zou het geloven. Wij zeker niet. Nee, de bedoeling van deze rubriek is toch iets anders. Bij voorbeeld. Vooronderstelt u eens, dat u een prettige vacantie had gehad, maar onderweg voor een aantal onoverkomelijke (althans schijnbaar onoverkomelijke) moeilijkheden was komen staan. U zoudt het ongetwijfeld prettiger vinden om het volgende jaar op alles voorbereid te zijn en een ongestoorde vacantie te kunnen genieten. Dat is het ogenblik waarop u gaat zitten (bijvoor beeld, zeggen wij er nadrukkelijk bij) en ons gaat vragen of er niet een mogelijk heid bestaat om, vóór de volgende vacan- tiemaanden beginnen, een paar artikelen op te nemen over een gebied waar u denkt heen te gaan, met hoteltips, kampeerplaat sen, plaatselijke muntwaarden, restaurants, wegen en sociale gesteldheid. Het is maar een voorbeeld, dat wij wilden stellen, maar in elk geval een voorbeeld, dat de moeite van het overwegen waard is. PROBEREN Op die manier zijn er nog tientallen kleinigheden, die u zoudt kunnen vragen, en die voor ons een plezier zullen zijn om ze voor u op te lossen. Gesnopen? Nu dan. En als u ergens kritiek op hebt kunt u het ook schrijven. Maar dan moet u van te voren wel degelijk overwegen of uw kritiek redelijk is. U begrijpt wel wat wij be doelen. Geen leeg gekef over voorwaarden, die u niet aanstaan, maar die naar alle waarschijnlijkheid wél deugen. Tenslotte zijn wij allemaal volwassen mensen, maar u zult toe moeten geven, dat vooral in deze moderne maatschappij iedereen een scherp afgebakend eigen terrein heeft waar binnen hij specialist is. Blijft u dus als goede schoenmakers bij uw eigen leest als het gaat over re-organisaties, maar wijfeit u vooral niet als het werkelijk een goed idee is om ons te schrijven. Probeert u het eens. Papier bijt niet en wie weet groeit er toch iets goeds uit. En ver geet u vooral niet, dat als u kritiek hebt en dit aan ons schrijft, u een sportief mens ge noemd kunt worden. U geeft met die brief immers te kennen, dat u redelijk denkt en uw kritiek prijs geeft aan de kritiek van anderen. Afgesproken Nog een laatste wens. Schrijf niet teveel anders kan ik 's morgens mijn weg naar het bureau niet meer vinden, en dat zou zonde zijn. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1956 | | pagina 3