Gisting J. J. P. van Heest (geboren vér vóór 1930), trad op 1 augustus als chef de bureau in onze dienst. Toen wij hem gingen vragen wat hij zoal gedaan had in zijn leven, begon hij te grijnzen en zei, dat hij de laatste drie jaren als stafemployée in dienst was van het Ministerie van Economische Zaken in Indonesië. Vandaar die grijns dus. Bijzondere kenmerken van de heer van Heest zijntwee huizen van dochters een tweeling genaamd Gaga en Gigi die altijd lachen en (minstens) even gek zijn als hun vader. De heer van Heest is de zoon van een dominee, maar vindt, dat zoiets niets te maken heeft met zijn loop baan bij de brouwerij. Verder drinkt me vrouw I. van Heest bijzonder graag ons Oud-Bruin en gaan zij vaak samen een glaas je proeven in de stad. Wij wensen de heer van Heest veel succes, vooral met zijn prachtige tweeling. Gigi en Gaga .gek als vader... 27 Karei Eduard Meyer een tevreden jubi laris heeft zijn eerste vijfentwintig jaren er op zitten. Geboren op 5 juli 1914 trad hij (als zeventienjarige), op 16 september 1931, in dienst van de brouwerij. In 1940 vertrok hij met lege handen maar met een degelijk vaderlands hart in de jonge borst naar Engeland, vanwaar hij na de oorlog met een fonkelnieuwe echtgenote, Ceridwen Thomas, in een bevrijd Neder land terugkeerde. Op 14 september van dit jaar vierde hij, temidden van vrienden, kennissen en mede werkers zijn 25-jarig jubileum. Wij wensen hem nog veel geluk en vooral veel succes op zijn verdere (Amstel) loopbaan. J. de Lange, geboren 5 januari 1892, trad als 30-jarige in november 1922 in dienst van de brouwerij. Monteur tot het uitbre ken van de oorlog, werd hij na 1945 offi cieel bevorderd tot chef van de garage. Hij was het ook, die vanaf 1930 tot en met 1950 dat zijn twintig lange jaren 10 (2 cylinder) Douglas lorries (verbran dingsmotoren), aan het rijden hield. Een hele toer „gezien het jonge grut, dat er mee door de fabriek ragde", zoals hij dat noemt. Als de Lange, op 31 december a.s., de brou werij gaat verlaten, dan zal dat betekenen, dat wij een man moeten missen, die veel voor ons heeft gedaan; die de zaak een warm hart toedroeg, en die niet makkelijk te vervangen zal zijn. Zijn opvolger, een uit de kluiten gewassen jonge Amsterdammer (vol goede moed), de heer Huibert (alias Hans) Tegelaar, ge boren 10 juni 1925 in Groot-Mokum, trad op 1 september in onze dienst. Met motoren is hij goed bekend (sergeant majoor vaartuigendienst in Indonesië, Ga rage Autopark, Ford en Riva), maar toch zal het hem niet gemakkelijk vallen een man als de Lange op te volgen. Hij ziet er ech ter allerminst uit als een man, die voor een kleinigheidje opzij gaat. Wij wensen hem veel geluk en sterkte, en zijn voorganger veel rust, zon en een goed viswatertje.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1956 | | pagina 28