^WV^- v- s¥e\ »eX e*»*6 n door J. Beekman Wie van u wel eens een voet heeft gezet buiten onze landsgrenzen, die zal het, net als mij, zijn opgevallen, dat het karakter van de zgn. volkscafé's in het buitenland, geheel verschilt met die bij ons. In welk ander land dan het onze, ziet men zo vele soorten van spelen in groepsverband in de café's beoefend als in Nederland? Klaverjassen, kegelen, biljarten en nog wel enkele andere „sporten" vormen in ons land een niet on belangrijk deel, dat meehelpt het inkomen van de Nederlandse caféhouder te vergroten. „Ho, ho", hoor ik u al zeggen, „en in Enge land dan?" Ja inderdaad, Engeland kent ook zijn vele spelen in de „pubs", spelen zoals Darts, Dadloms, Shove Ha' penny en Snooker. Darts is een werpspel met pijltjes, waarvan zelfs nationale kampioenschappen worden gehouden, Dadloms een soort tafelkegelspel, Shove Ha' penny een soort „vlooienspel" en Snooker is het bekende Engelse biljart- met-zakken. Terecht zou men de vraag kunnen lanceren zijn er nu zo veel biljarts in de Nederlandse café's, omdat er zoveel beoefenaren van de biljartsport zijn, of zijn er zoveel biljarters in Nederland, omdat er zoveel biljarttafels in de café's staan? Het eerste lijkt me het meest waarschijn lijke, omdat een ieder die wel eens een keer tje een partijtje biljart zou willen spelen weet, dat dit bijna een onbegonnen zaak is (tenminste als hij geen lid is van een bil jartclub) omdat hij overal de tafels bezet vindt. Waarom zijn er zo veel liefhebbers van de biljartsport in ons land? Waarom grijpen zo talloos velen naar de keu om zich vol ledig bevrijd te voelen uit de boeien van het harde werkleven en uren van genot aan de groene tafel door te brengen? We zouden kunnen zeggen: omdat het bil jartspel aantrekkelijk is door zijn levendig heid, de telkens afwisselende combinaties en posities, die het te zien geeft. Om de spanning die in een partij biljart tussen ge lijkwaardige tegenstanders tot het einde toe wordt bewaard. Wij zouden kunnen zeg gen, dat het biljartspel op een wis- en na tuurkundige grondslag berust en toch, even min als het leven zelf, in een formule is samen te vatten. Het is 'n spel van schoon heid en soberheid, van vrijheid en gebon denheid, waarin schier alle oerinstincten van de mens worden gereguleerd. Wij zouden er bovendien nog op kunnen wijzen, dat deze aantrekkelijke sport, die het onschat bare voordeel biedt, dat ze tot op hoge leeftijd kan worden beoefend, een ideale combinatie is van lichaamsoefening en gees- testraining; dat deze sport vraagt om inten sieve concentratie, om energie, vasthou dendheid en een felle gespannenheid van spieren en geest; dat deze sport de eigen schappen kweekt en ontwikkelt, die de mens nodig heeft voor zijn levenstaak, o.a. zelf vertrouwen en het op interessante en boei ende wijze leren kennen van de grenzen van het eigen kunnen, m.a.w. het leren van wat men onder bepaalde omstandigheden met een kleine of grote begaafdheid met een zekere mate van inspanning en gezonde eer zucht bereiken kan. En tot slot dit: in de biljartsport is men nooit volleerd, zelfs voor geoefende spe lers blijft het een moeilijk spel, maar een spel dat de moeite waard is beoefend te worden. Wanneer U nog niet tot de be oefenaren van de biljartsport behoort, zou ik u willen adviseren: PROBEER HET EENS! 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1956 | | pagina 25