Het is tegen tweeën. In de ontvangkelder heerst een volmaakte rust, die slechts door het verspringen van de grote wijzer van de klok wordt verstoord. De keurig in een lan ge rij geplaatste tafels, de daaromheen ge schaarde stoelen geven deze rust iets voor naams. Eén stoel staat een weinig scheef. Het lijkt of de andere stoelen er door zijn ontstemd. Zij zouden hem wel willen recht zetten, maar zij kunnen het niet. Dan gaan plotseling de deuren open, een menigte komt binnen. Wreed wordt de rust verstoord door het gelach en gescherts van de mensen. Ook de stoelen vallen ten prooi aan de menigte. De stoel, die even tevoren als enige scheef stond, wordt nu bij toeval recht gestoten. Zo wordt hij, on bezet, het symbool van de vroeger heersen de orde. Aan de tafel is zojuist de strijd om de macht beslecht: aan het hoofd zit de voorzitter, geflankeerd door zijn secretaris en penning meester, gevolgd door de diverse ega's, vervolgens de grote massa, en als laatste, eenzaam en verlaten de chauffeur van de bus. Bij de komst van de excursieleider verflauwt het gelach en gaat over in een gefluister. De kennismaking volgt. Eerst de voorzitter. Ook het verdere bestuur moet er aan ge loven. Dan richt de excursieleider zich tot de overigen. Hij heet hen welkom namens de Directie, zegt hun, dat hij het zeer op prijs stelt, dat zij er een lange reis voor over hebben gehad om onze Brouwerij te bezichtigen, en nog vele andere vleiende woorden. De mensen beginnen zich nu op hun gemak te voelen. Het volgende programmapunt is de pro jectie. Kreten van verbazing stijgen op uit de dor stige kelen, wanneer het projectiescherm zo maar uit de muur omhoog komt. Een ogen blik later kan de vertoning beginnen. Door deze projectie krijgt men een goed beeld van het hele brouwproces, zodat men later, in de Brouwerij, hier een grote steun aan heeft. Wanneer de laatste woorden van de pro jectie en het daaropvolgende applaus is weggeëbt, is men gereed voor de eigenlijke excursie, nadat de excursieleider verzocht heeft toch vooral in de fabriek bij elkaar te blijven, omdat „wanneer je hier eenmaal zoek raakt, nog niet één, twee, drie terecht bent". Lachend, maar sommigen toch wel een beetje bang, gaat men de Brouwerij in. Men valt van de ene verbazing in de andere. Alles wat groot in omvang is, is meteen ook mooi. Of iets ouderwets of modern is, doet niets ter zake. Als het maar groot is. De rondleiding bereikt haar hoogtepunt in de Bottelarij. Hier kan men urenlang blijven kijken naar de stroom van flesjes, die uit de spoelmaChine, via de vulmachine naar de pasteurisatiebak loopt. Met moeite kan de menigte bewogen wor den verder te gaan. Slechts de woorden „We zullen nu weer naar de ontvangkelder teruggaan" kunnen de mensen tot grotere spoed aanzetten. Even later zet men zich moe, maar voldaan, weer aan de tafels in de ontvangkelder. De vermoeidheid maakt echter, dankzij het product dat zij zojuist hebben zien maken, snel plaats voor een feeststemming. Men is immers een dagje uit. Al spoedig weerklin ken vele liederen van ons nationale reper toire, waaronder „en datte we toffe jonges zijneen zeer vooraanstaande plaats in neemt. Soms blijken er onder het gezelschap wel enige artisten te schuilen. Zij mogen dan een liedje ten beste geven voor de mi crofoon. De meesten hebben echter micro foonvrees, maar als die eenmaal is overwon nen, zijn ze er niet meer bij weg te slaan. Er is echter een tijd van komen en een tijd van gaan. Natuurlijk komt het wel voor, dat een groep het daar helemaal niet mee eens is, omdat zij het veel te gezellig vindt. Na de gebruikelijke dankwoorden van de voorzitter, gaat men, na een laatste glaasje „op de valreep" gedronken te hebben, vol daan de frisse lucht tegemoet. De lege glazen blijven achter als stille ge tuigen van een (roem)vol verleden. Na enige tijd nemen rust en orde de ont vangkelder weer in hun bezit Waarom vinden deze excursies nu plaats (Volgens velen is het immers toch maar weggegooid geld). De praktijk nu heeft uitgemaakt, dat een excursie de beste wijze van reclame-maken is. Het grote verschil n.l. tussen een ad vertentie en een excursie is, dat de eerstge noemde tot de massa in het algemeen is ge richt, de laatstgenoemde daarentegen richt zich tot ieder individu afzonderlijk. Door een excursie wordt een persoonlijke band tussen de consument en de Brouwerij ge smeed. In zijn onderbewustzijn voelt iemand, die onze Brouwerij bezocht heeft en daar gastvrij is onthaald, een zekere verplichting tegenover onze Brouwerij om Amstel Bier te drinken. Een advertentie zou iets der gelijks nooit hebben bereikt. Moge daarom de excursie, die tot nu toe in vele bedrijven nog als een onnodige ver spilling wordt gezien, spoedig de plaats innemen, die hem werkelijk toekomt!! 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1956 | | pagina 24