1 In nu laten we het gerst rustig gisten en het bier lustig bruisen en gaan we ons be zig houden met al wat der vrouwen is. Met andere woorden, we gaan hier een eigen vrouwenrubriek van maken, een hoekje, spe ciaal voor u, mevrouw. Wanneer we zo nagaan, is er in de loop der tijden al heel wat geschreven voor en over de vrouw en nog steeds verrijzen er aan de lees-horizon nieuwe rubrieken en uitgaven, die speciaal aan de vrouw zijn ge wijd. Het is daarom hele maal niet zo vreemd om ons eens af te vragen, waar dat 'm in zit. Is de vrouw zo'n apart wezen, voor wie altijd iets bijzonders geschreven moet worden of zou den er zoveel dwaze schrijvers zijn, die menen, dat een vrouw alleen maar een spe cifiek vrouwenru briekje leest en zich voor de rest niet in teresseert? Wanneer we daarbij echter be denken, dat de meeste vrouwenbladen en rubrieken het eerst en dikwijls het liefst ge lezen worden door. ...de man, dan wordt het nog merkwaardi ger. En toch... misschien hoeven we er hele maal niet zo'n raadsel van te maken. Wel licht wordt er altijd iets aparts voor de vrouw geschreven omdat, wel omdat de vrouw eenvoudigweg de belangrijkste figuur is in het hele bestel, dat maatschappij wordt genoemd. Dat zij daarom recht heeft op iets extra's. Op die manier kunnen we ook de leeswoede van de heren der schepping ver klaren. Zij willen natuurlijk zoveel moge lijk van die belangrijkste figuur te weten komen Wat is dat? Hoor ik daar iemand een beetje schamper lachen? „Wij, de belangrijk sten?", hoor ik u ongelovig fluisteren? „Wat doen wij, huisvrouwen nu voor be langrijks zo'n hele dag. Tafel dekken, eten koken, kamers stoffen, bedden opmaken. aan het eind van die dag heb je eigenlijk nog niets gedaan. Laat staan iets belang rijks Ja, en nu is het mijn beurt om te lachen. Niet schamper, maar begrijpend. Ik lach na melijk om die weliswaar lieve, maar o zo valse bescheidenheid. Want weet u, moe dertje van vier, vijf kinderen, die u zelf zo onbelangrijk vindt, weet u wat u in wer kelijkheid bent? Een volleerde kookster, S naaister, verpleegster r op z'n tijd, paedago- C V ge, waar het gaat om de opvoeding van uw kinders, psycholo ge..., ja wat al niet? Om nu op een van die „onbelangrijke" werk jes als tafeldekken en eten koken terug te komenook deze klei ne werkjes vormen 'n onmisbaar onderdeel van het huiselijk le ven. Een belangrijk onderdeel zelfs. Neen, het gaat er niet om of we met de duurste groente op tafel ko men en of de stukken vlees groot genoeg zijn. Het gaat er juist om de voordeligste groente van de week met zorg en toewij ding klaar te maken T, - en de schotel met vlees juist zó op tafel te brengen, dat ze 'n lust voor het oog is. Wat zegt u? Uw man merkt toch niet of de tafel netjes gedekt is en of de groente wel op de goede manier is klaargemaakt. Weet u dat wel heel ze ker? Of wil hij er misschien niets van zeg gen om u niet te kwetsen? Het is ook mogelijk, dat u gelijk hebt en dat dergelijke dingen hem niet interesseren. Maar in dat geval is het aan om hem die kleine dingen in het leven te léren zien. Wanneer u daar zelf wat meer op gaat let ten, dan zult u zeker tot de ontdekking ko men, dat het juist die kleine, ogenschijnlijk onbelangrijke details zijn in het hele leven, die de alledaagse sleur verbreken. Boven dien hebben ze de kracht om net als een vriendelijk woord of glimlach op het goede moment een geprikkelde of gedrukte Voor 'je het weet is de dag weer om en stemming weg te vagen 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1956 | | pagina 21