wetens (w)aardigheden •f» In de Middeleeuwen hadden alle kloos ters een eigen brouwerijde monniken plachten als aanduiding van de kwaliteit van hun brouwsel de tekens XX en XXX op de vaten aan te brengen. Later is dit gebruik overgenomen voor andere dranken dan bier. De Spanjaard spreekt over ,,cerveza"verwant met het Gallische cerevisiadat afgeleid werd van het Kel tische „cerwe" (graan, tarwe). De Italiaan zegt of „cervogia" of „birra". Het woord „bier" stamt af van het oud-germaanse woord voor „gerst" n.l. „brewo"later „beo" öf van „brier" dat „brouwen" heeft voortgebracht. Het Franse „bière" en het Italiaanse „birra" zijn van Duitse oorsprong „bier"Scandinavische volkeren drinken (met smaak) „öl". In dit „öl" hoort men dui delijk het woord „ale". Het oude Noors rept van „bjor". De Mid deleeuwse bier-contro leur onderzocht de kwaliteit van de ver schillende brouwsels door na het binnen treden van een herberg onverhoeds bier uit te storten over een houten bank en er dan in te gaan zitten. Hij bleef zo een half lang zitten. Wanneer zijn leren broek daar na bleef plakken aan het hout achtte men de kwaliteit van het „geschonkene" onvol doende en kreeg de brouwer boete. 4» Nederlandse familienamen als Kuite brouwer en Hoppebrouwer staan nog i.v.m. het feit, dat vroeger verschillende kruid- soorten werden gebruikt bij de bereiding van bier. Wie hop gebruikte werd „hoppe brouwer", wie „gruit" of „kuit' een kruidenmengsel toepaste werd „kuitebrou wer". De hop won het tenslotte in de 17e eeuw. Bier werd in het verleden vooral een zo algemeen genuttigde drank omdat het niet, zoals het drinkwater, een bron was van ziekten. Bier immers werd eerst gekookt en daardoor steriel gemaakt. De typhus- en de cholerabacil kunnen niet in bier leven. V In de 13 de eeuw waren er wel bierbrouwerijen in ons land, maar meestal brouwde elk gezin zelf. In de meeste dorpen trof men openbare brouw huizen aan: op haar beurt kon elke huis moeder daar haar potje komen brouwen. Opgravingen in het Ur der Chaldee ën hebben aangetoond dat er zo'n 5000 jaar geleden vanwege de regering bier werd gebrouwen en dat de burgers klaagden over de slechte kwaliteit. Cijfer! In 1688 werden in Engeland meer dan 12 miljoen vaten bier gebrouwen voor een bevolking van ongeveer 5 mil joen. Omstreeks 1500 bezat Delft niet minder dan 100 brouwerijen; in 1494 had Haarlem er 120 en rond 1550 telde Gouda er 126. Amersfoort was van ouds een bier- stad in de 14e eeuw kon men er van 350 brouwers en brouwertjes bier betrek ken. Brouwershaven ontleent naam en ontstaan aan het feit dat het stapelplaats werd van Delftse en Dordtse bieren. Een der financiële bronnen waaruit ge put werd ter bestrijding van de kosten van de 80-jarige oorlog was de accijnsheffing op bier, de volksdrank bij uitnemendheid. 4" Koningin Elisabeth I van Engeland was 'n geducht bierdrinksterals zij op reis ging zond men boden vooruit om het bier langs de route te proeven. Was dit niet goed genoeg dan voerde men een vaatje aan. Namen van Belgische biersoorten zijn van oude afkomst. Faro stamt uit de Spaan se tijd toen men „farro"-gerstenat dronk. „Gueuse" heeft waarschijnlijk betrekking op de „geuzen", waarvoor de herbergier zijn beste pot bewaarde. „Lambic" heeft weer te maken met de oude bezetter van de Zuidelijke Nederlander, de Spanjool. Het komt van „lambicado"- zeer verzorgd biertje. 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1956 | | pagina 17