ces. Op zijn best verwachtten zij dat Tibors geest voor korte tijd teruggebracht zou kun nen worden tot het bewustzijn. Tijd bereid de eindelijk, na eeuwen van vergeefs wach ten, haar wraak voor. Langzaam kroop het bewustzijn weer terug in Tibors hersenen. Zó langzaam dat het leek alsof hij eeuwen op de grens van het bewustzijn dreef zonder zich te realiseren, dat hij leefde en waar hij was. Veel later pas vlochten zich kleine details van zijn herinnering aaneen tot hij zich bewust werd van het leven om hem heen en van het feit, dat hij Tibor was. Ondanks zijn zwak heid bracht deze wetenschap een gevoel van innige tevredenheid over hem. De nieuwsgierigheid, die hem door de eeuwen heen had laten slapen, terwijl zijn tijdgeno ten de deuren van vergetelheid achter zich hadden dichtgetrokken, stond op 't punt be loond te worden. Nu zou hij weten welke wezens de Aarde hadden geërfd van de mens. Kracht keerde weer terug in zijn lichaam. Hij opende zijn ogen. Het licht was zacht en deed zijn ogen geen pijn, maar tóch was alles om hem heen minutenlang in een wazige mist gehuld. De wezens die hij toen zag vervulden hem met verbazing, want hij herinnerde zich ook, dat hij alleen op de aarde was teruggekomen met enkel de elec- tronische schakelborden om hem weer tot het leven terug te brengen. Nu stonden daar die vreemde wezens en staarden hem aan uit hun bodemloze ogen, zonder vijandschap of vriendelijkheid, zon der opwinding of onverschilligheid. De KIJKERS. In een halve cirkel stonden de dunne, ondefinieerbare figuren om hem heen, starend over een kloof die nóch hun eigen hersens, nóch de hersens van Tibor ooit zouden kunnen overbruggen. Andere mensen zouden versteend zijn van schrik, maar Tibor glimlachte alleen. Een beetje teleurgesteld weliswaar, maar toch 'n glimlach. Daarna sloot hij zijn ogen voor altijd. Zijn geest was tevreden. Hij had zijn doel bereikt en geen vragen meer aan vader Tijd. In die enkele ogenblikken, dat hij was teruggekomen tot het bewustzijn, realiseerde hij zich, dat de oude oorlog tussen Mens en Insect sinds lang was beslist. De Mens was niet als overwinnaar uit deze strijd te voorschijn gekomen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1956 | | pagina 16