2e Jaargang October 1949 No. 3 Niet-periodiek verschijnend blad voor de geëmployeerden van de AMSTEL BROUWERIJ N.V. Redactie: Mr. J. C. Bossard en J. Beekman Redactie-Adres: J. Beekman, Expeditie-Afdeling, Amsterdam EXPORTEREN OF Wie dagelijks zijn dagblad leest (en wie doet dat niet?); wie dagelijks de radio beluistert, weet nu zo langzamerhand wel. dat het voor ons land en niet alleen voor ons land, maar voor nage noeg alle landen van Europa noodzakelijk is te exporteren. Te exporteren naar landen buiten Europa en voornamelijk naar Amerika. De wereld kan in zijn tegenwoordige gedaante slechts bestaan dank zij een intensieve handel. Amerika levert graan. Canada papier, Engeland auto's, Nederland zuivelproducten enz. Wat men koopt moet betaald worden met dollars, ponden, kronen, guldens, francs, kortom met de muntsoort van het land waar men koopt. En het is duidelijk, dat men slechts dan in een land kan kopen als men over de muntsoort van dat land beschikt. Kortweg: om in Amerika te kunnen kopen, moet men dollars hebben. Ons land koopt zeer veel in Amerika, heeft dus veel dollars nodig en aangezien het door uitvoer niet genoeg dollars verdiende om de invoer uit Amerika te betalen, is Uncle Sam zo bereidwillig geweest ons dat geld, d.w.z. dollars, te lenen of te schenken; dat is de Marshall-hulp. Ons land kan echter niet blijven lenen, de ge leende gelden moeten op een gegeven ogenblik in de een of andere vorm worden terugbetaald. Eén van de middelen hiertoe is meer te exporteren (dus goederen naar Amerika te zenden) en minder te importeren (goederen uit dat land te betrek ken). In Nederland is de situatie thans zo, dat het meer dollars verteert dan verdient. Deze toe stand kan dus niet voortduren. Nederland moet dus exporteren, wil het niet nog meer in de schuld raken. Een dezer dagen werd over de radio bekend ge maakt, dat in Amerika een boekwerkje van de pers is gekomen, dat bestemd is voor Europa. In dit boekje worden de wegen en middelen aan gegeven hoe de landen van Europa op de voor deligste wijze hun goederen in de landen van Amerika kunnen afzetten. Dit in verband met de devaluatie van de gulden, het pond sterling, de franc enz. De devaluatie van de gulden, op zich zelf een ernstige zaak, biedt echter kansen tot grotere export, ook voor het bier. Niet dat onze brouwerij daarop heeft gewacht. Integendeel. Reeds direct na het beëindigen van de tweede wereldoorlog werd door onze Export-afdeling het contact met onze vooroorlogse relaties weer op genomen en met gunstig resultaat. Wordt er dan ook allerwegen de nadruk op gelegd dat Neder land moet exporteren, welnu de Amstel Brouwerij exporteert reeds geruime tijd, exporteert naar het Dollar- en Sterling-gebied. Vandaar dat dit num mer van de ,,Amstel-Echo" voor een belangrijk gedeelte staat in het teken van de export. Bk. iïM De kistentransporteur staat niet stil!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Echo | 1949 | | pagina 1