0 HC0HS* Y k Y Y A k 2e Jaargang Augustus/September 1949 No. 2 mm Niet-periodiek verschijnend blad voor de geëmployeerden van de AMSTEL BROUWERIJ N.V Redactie: Mr. J. C. Bossard en J. Beekman Redactie-Adres: Beekman, Expeditie-Afdeling, Amsterdam £)pen brieaan de eer 3D. S^irkóe Waarde Dirk, Ter gelegenheid van het zeldzame jubileum, dat je op 12 September 1949 gaat vieren, richt ik deze open brief aan je in de „Amstel-Echo Het is toch geen kleinigheid, wanneer iemand 50 jaar Tang' bij *cJe?£lfde werkgever in dienst is geweest, en nu het bovendien nog jou betreft helemaal wel de moeite waard om daar eens wat langer bij stil te staan. Want wat een geweldige veranderingen hebben er, niet alleen in de brouwerij, maar ook in de maat schappij in die halve eeuw plaats gevonden. En dat alles, Dirksen, gebeurde in de vele jaren dat je, met hulp van je goede, helaas overleden vrouw de weg door deze wereld moest zien te vinden. Daarin, Dirksen, ben je zeker geslaagd. Je ver vulde bij ons eerst een onopvallende, administra tieve functie, maar dat is al zo lang geleden dat herinneringen aan die periode nog slechts bij zeer enkele onzer oude getrouwen bestaan, ik denk alleen bij Harmsen en Hesterman. Voor mij en alle anderen ben je het symbool geworden van de „hoofdvertegenwoordiger stad", van de man die 's morgens met de andere stadsvertegenwoordigers de zaken besprak, klanten ontving en die er 's mid dags op uittrok om diverse cliënten te bezoeken, al dus het contact en de goede verstandhouding ver zekerend. Dat je deze moeilijke opgave voortreffelijk hebt uitgevoerd, is een niet geringe prestatie. Ik weet uit ervaring, dat velen naar een inspecteursfunctie verlangen; als zij echter wisten hoe groot de hier aan verbonden moeilijkheden en bezwaren zijn. ge loof ik, dat men zich heel wat minder enthousiast zou betonen. Men is veel te gauw geneigd de inspecteur te zien als een man. die rustig in een auto rijdend rustig van het goede der aarde in verschillende „tenten geniet. Maar zo is het niet, integendeel, het is een zwaar beroep, dat de hele persoonlijkheid opeist, dat physiek en moreel hoge eisen stelt, en dat jij aan die eisen hebt kunnen voldoen is een pluim op je feesthoed dubbel en dwars waard. Proficiat dus, Dirksen, en dank voor wat je in die halve eeuw voor de brouwerij gedaan hebt. Je bent trouw werker geweest, die vanaf de vurige een A jongelingsjaren tot op de huidige dag de brouwerij altijd hoog heeft gehouden en voor haar op de bres gestaan heeft. Ik weet, dat elk jubileum altijd een sombere kant

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Echo | 1949 | | pagina 1