Ie Jaargang Juni 1949 No. 12 Niet-periodiek verschijnend blad voor de geëmployeerden van de AMSTEL BROUWERIJ N.V. Redactie: Mr. J. C. Bossard en J. Beekman Redactie-Adres: J. Beekman, Expeditie-Afdeling, Amsterdam NA TWAALF MAANDEN De tijd gaat snel. Ongelooflijk snel. Ja, geachte lezer, het is al weer een jaar geleden, dat de Amstel-Echo voor de eerste maal verscheen om te voorzien in een reeds lang gevoelde behoefte, nl. een personeelsblad te bezitten, waarin voor ons en het bedrijf belangrijke zaken werden besproken. Heeft de Amstel-Echo inderdaad daaraan vol daan? Wanneer we de vele adhaesie-betuigingen, die wij in de loop van het jaar ontvingen er nog eens op naslaan, dan kunnen wij deze vraag niet anders dan bevestigend beantwoorden. Een greep uit de vele brieven die wij in het af gelopen jaar ontvingen, geeft U de indruk met hoeveel belangstelling het verschijnen van onze krant elke maand weer wordt tegemoetgezien. Men schreef ons o.a.: ,,De Amstel-Echo lezen we gaarne, omdat de in houd een stuk van ons leven is.' dat het heel wat waard is om in de Amstel- Echo te lezen van wat er al zo in de brouwerij te koop is." ,,Dat de band, welke onze bedrijfs-courant het afgelopen jaar tussen Hoofdkantoor en de filialen heeft gelegd, nog verstevigd zal worden." ,,De Amstel-Echo is een ware uitkomst voor ons gepensionneerden en is de enige wijze waarop wij nog wat contact met de brouwerij kunnen onder houden." Tot zover onze briefschrijvers. Toch moet het de redactie van het hart, dat er nog veel aan de krant te verbeteren valt, maar het stemt haar tot voldoening, dat dit eerste jaar alles betrekkelijk vlot is gegaan en met een zeker ver trouwen zal zij ,,2e Jaargang" boven het volgende nummer vermelden. Gedurende het afgelopen jaar heeft de redactie niet over kopij te klagen gehad, al zal zij tot haar spijt moeten erkennen, dat hetgeen zij ontving steeds van een kleine schare enthousiaste helaas niet vaste medewerkers kwam. Zonder deze kleine kring van medewerkers te kort te willen doen, hopen we dat in het komende jaar de kring van auteurs zich zal uitbreiden. De Amstel-Echo is een blad voor alle geëmployeer den van de Amstel-Brouwerij, hetgeen dus zeggen wil, dat alle Amstel-mensen hun steentje dienen bij te dragen om ónze krant een waardige repre sentant van ons bedrijf te doen zijn. Wanneer de kring van medewerkers groter wordt, zijn we tevens in staat de inhoud gevarieerder te maken en het peil verder op te voeren. Onze medewerkers in het afgelopen jaar zeggen we hartelijk dank, daarbij de hoop uitsprekend, dat zij. aangevuld met een schare nieuwe auteurs, aan de 2e Jaargang van de Amstel-Echo zullen mede werken, Redactie. 21 Augustus 1949 Houdt die dag vrij Want dan is er de Sportdag Van de Amstel Brouwerij ™"*saar

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Echo | 1949 | | pagina 1