le Jaargang Februari 1949 No. 8 Niet-periodiek verschijnend blad voor de geëmployeerden van de AMSTEL BROUWERIJ N.V. Redactie: Mr. J. C. Bossard, H. J. Dannenburg en J. Beekman Redactie-Adres: J. Beekman, Expeditie-Afdeling, Amsterdam SPORTIVITEIT Wanneer we het ditmaal eens over sportiviteit hebben, dan is de reden hiervan, dat dit gevoel bij velen van ons geheel ontbreekt. Bij het lezen van dit woord zijn we direct geneigd te denken aan een sportterrein, een stadion of gymnastieklokaal en ziedaar, hier wordt al direct de eerste fout ge maakt. Sportiviteit is niet direct gebonden aan het begrip sportbeoefening, maar sportiviteit moet er altijd en overal zijn. En niet in de laatste plaats in ons dagelijks leven. Zij moet de uiting zijn van een gevoel, een waardering. In dat opzicht zijn de Engelsen verder dan wij en dat is jammer, omdat wij, Nederlanders nu eenmaal de naam hebben een zeer beschaafd volk te zijn, dat in de loop der eeuwen veel heeft bijgedragen tot de ontwikkeling en beschaving der mensheid. Hoe komt het, dat velen van ons het gevoel van sportiviteit ten enenmale onbekend is? Komt het, omdat wij wel veel praten over sport, maar er te weinig aan doen? Of is ons egoïsme of afgunst op velerlei gebied een sta-in-de-weg voor 't zo nodige gevoel van sportiviteit? Ik voor mij heb het gevoel dat hiermede de pijl precies in de roos wordt ge raakt. Veelal wordt het gemeenschappelijke ge offerd aan dat van het eigenbelang en dat gebeurt niet alleen in het dagelijkse- maar ook in dat van het bedrijfsleven. Iemand komt met een nieuw idee. Het toegeven van het goede ervan is voor veel mensen nu eenmaal een onmogelijkheid, om de eenvoudige reden: het komt niet van hen. Het erkennen van ,,te laat" te zijn wordt veelal bedekt achter het gebaar van kleinering van het nieuwe en daarmede de mogelijkheid tot voordeel voor het bedrijf getorpedeerd. Zo gaat het hier, zo gaat het elders. Zijn mensen die wél aan sport doen anders? Mis schien wel. Het sportterrein en dus de beoefening van sport kan nu eenmaal een gemis aan sporti viteit gunstig beïnvloeden, ook al zal men maar al te vaak voorbeelden van het tegendeel kunnen aanvoeren. Maar men leert er ook waardering hebben voor andermans prestaties, die zich veelal uitdrukken in spontaan applaus. Men reikt elkaar de hand en al komt het voor, dat het misschien niet gemeend is, het gebaar is er. Kijk, zo moet het ook gaan in het dagelijks leven en op het werk waar wij het grootste deel van ons leven slijten. Jammer genoeg zijn veel mensen niet meer in staat aan daadwerkelijke sportbeoefening deel te ne men. Laat deze categorie dan onbekend zijn met het gevoel van sportiviteit, dat zij er een gevoel van waardering voor in de plaats stellen! Alleen mensen die er zo over denken, zijn in staat mede te werken aan betere verstandhoudingen in ons leven en de wereld. Beekman. BENELUX IS 'T EENS OVER ACCIJNZEN In de dagbladpers lezen we, dat uit de Memorie van Antwoord bij het bij de Tweede Kamer inge diende wetsontwerp tot bekrachtiging van de 16 December 1948 gesloten Benelux-douane-unie o.a. blijkt, dat er overeenstemming is over de accijns op bier: de bieraccijns wordt in Nederland ver laagd met 3.70 per hectoliter-graad tot een ge middeld bedrag van 1.80, waarmede tevens de door de Duitsers ingestelde belasting vervalt. f 'I li |I II 'I 'l H 0 II

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Echo | 1949 | | pagina 1