SLA binnen Heineken Als op 1 januari de nieuwe organisatiewijziging officieel van kracht wordt, betekent dit voor de Heineken-werknemers onder meer dat ze gaan werken met zogenoemde 'Service Level Agree ments' (SLA). Kort gezegd een overeenkomst tus sen (interne) leverancier en (interne) afnemer, waarin de voorwaarden worden vastgelegd waar aan een product of dienst moet voldoen en wat de prijs daarvan is. Alle producten en diensten worden vanaf die tijd intern doorberekend aan de eindgebruiker. Zo zal Heineken Brouwerijen bij voorbeeld het bier inkopen bij Heineken Neder land Supply (HNS) om het vervolgens in de markt weg te zetten. Voor deze dienst wordt dan een SLA opgesteld. Heineken Nederland Business Services (HNBS) gaat met ingang van 1 januari diverse business services verlenen aan de Nederlandse OpCo's. Hierbij moet je denken aan dienstverlening op onder meer het gebied van administratie, ICT, communicatie en restauratieve verzorging. John van Smirren (manager Planning Control HNBS) is er onder meer verantwoordelijk voor dat de door HNBS verleende diensten worden doorberekend aan de klanten. 1. Wat is een SLA? Een SLA is een overeenkomst tussen een leverancier en een afnemer, waarin in hoofd lijnen wordt vastgelegd wat de te vertenen diensten zijn, aan welke eisen deze dienen te voldoen, hoe de kwaliteit ervan wordt geme ten en wat de prijs van een dienst is. 2. Waarom wil Heineken hiermee gaan werken? Door te werken met SLA's ontstaat er meer inzicht en begrip in de situatie van een col lega. Wat heeft de collega nodig om zijn werk goed te kunnen uitvoeren? Door het verbe terde inzicht kunnen afnemer en leverancier samen knelpunten oplossen, waarbij beide partijen uiteindelijk baat hebben. 3. Welke afdelingen gaan er werken met deze SLA's? Binnen HNBS gaan alle afdelingen werken met SLA's. Uitgangspunt is dat het voor de leverende en afnemende partij duidelijk moet zijn dat het de moeite waard is om een bepaalde dienst op te nemen in een SLA. 4. Wat verandert er concreet door deze nieuwe werkwijze? Er ontstaat een meer zakelijk gerichte commu nicatie. De dienstverlening die in de SLA is opge nomen zal regelmatig worden besproken, daar bij zal ook worden nagegaan of en hoe de werkzaamheden van de klant en HNBS beter op elkaar kunnen worden afgestemd. 5. Wanneer gaat het in? De voorbereidingen zijn in volle gang en per 1 januari 2002 worden de verleende diensten voor het eerst ook daadwerkelijk bij de klan ten in rekening gebracht. 6. Sluit je de SLA zelf af, of doet je baas dat voor jou? De manager die direct verantwoordelijk is voor de dienstverlening sluit, met betrokkenheid van de medewerker, de SLA af. 7. Wat gebeurt er als je de gemaakte afspra ken niet nakomt? Je dient de klant zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het hoe en waarom van het niet kunnen nakomen van de afspraak. Door open met de klant te communiceren kunnen mogelijke knelpunten worden opge lost, zodat een volgende keer wel het gewenste resultaat wordt behaald. 8. Neem nou het SHOW-project, dat niet hele maal verlopen is zoals van tevoren gedacht. Wat zou er dan concreet zijn gebeurd? Een SLA is niet gericht op een unieke en een malige activiteit zoals het SHOW-project (waarvan overigens de verstoringen van te voren niet waren voorzien). SLA's richten zich op bedrijfsprocessen die doorlopend worden uitgevoerd. Door de continue herhaling ont staat voortschrijdend inzicht en hierdoor kun nen de processen worden verbeterd. 9. Als een externe partij een dienst beter of goedkoper kan leveren, mag iemand dan zomaar aan de interne partij voorbijgaan? Nee. Er moet dan eerst worden onderzocht wat de effecten van uitbesteding zijn op de gehele Heineken-organisatie. Het kan name lijk best zo zijn dat een bepaalde dienst daar door voor een andere klant duurder wordt, of dat op langere termijn uitbesteding aan derden onvoordelig is. 10. Zou het er op den duur toe kunnen leiden dat heel HNBS net zo goed kan worden afge schaft, omdat derden de diensten goed koper, sneller, enzovoort kunnen leveren? HNBS heeft een aantal voordelen boven externe leveranciers, zoals de kennis van de Heineken-cultuur. Daarnaast hoeft HNBS geen winst te maken, waardoor we een voor sprong hebben op externen. Wij verwachten met de medewerking van alle collega's de beste dienstverlener te worden en hebben juist de doelstelling om het aantal klanten uit te breiden naar alle Heineken werkmaat schappijen in Nederland! Wat is HNBS? Heineken Nederland Business Services is de organisatietak van Heineken waarin alle dienstverlenende afdelingen zijn onderge bracht. Onder HNBS vallen de afdelingen Facility Services, P&O Services, Communica tions, ICT Services, Administrative Services Finance en Support Services. Daarnaast wordt HNBS ondersteund door de stafafde lingen Planning Control en P&O. Debby Korenhojf afdeling Communicatie H

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2001 | | pagina 17