"V e beslissing is genomen: de commerciële afdelingen van Heineken Nederland en de daar- i E bij betrokken afdelingen EFI en DCS gaan 17 juni als eerste over op SAP. Dat vertelde 1 commercieel directeur Theo de Rond al in zijn column in het januarinummer van Vers van 't Vat. Geen big bang dus, maar een gefaseerde introductie in drie afgebakende gedeelten. Over de redenen hiervan, de tot nu bereikte resultaten en toekomstige verwachtingen spraken wij met Marien Kakebeeke, directeur Supply Chain Management. Bij aanvang van het STAR Chain project is een strakke planning aangehouden. Oktober 2001 was de absolute deadline om 'live' te gaan met de nieuwe informatiesystemen. Tijdens de workshop voor stakeholders in Garderen op 21 december 2000 is besloten hiervan af te stappen en STAR Chain in drie fasen in te voeren. Waarom is daarvoor gekozen? "Aan het begin van het project dachten we nog dat we één absolute datum konden aanhouden. Dat alle betrokken werkmaatschappijen (Heineken Nederland, Heineken USA en Heineken Export) in één keer zouden kunnen overgaan. Gaandeweg het project zijn we erachter gekomen dat we bij de invoering van teveel nieuwe systemen en pro cessen op hetzelfde moment te veel risico's zou den nemen. Daarom hebben we besloten om de introductie in drie afgebakende gedeelten te doen", vertelt Marien Kakebeeke. "De eerste fase staat voor 17 juni gepland en omvat systemen die vooral worden gebruikt door Commercie Heineken Nederland (gewestelijke kantoren, drankenhandels), DCS (verkoop en dis tributie) en EFI (financiële administratie). Deze gaan als eerste over, omdat er voor deze syste men al veel voorwerk is verricht. Veel van de busi- nessprocessen worden al toegepast en zijn inge bouwd in SAP CORE, het integrale informatiesys teem dat specifiek is ontwikkeld voor toepassing bin nen Heineken (zie ook Vers van 't Vat 1, red.). Het gaat hier dus in feite om een overgang zonder grote veranderingen in de bedrijfsprocessen." "De invoering van de tweede fase in oktober 2001 is veel lastiger. Deze fase betreft Heineken USA en Heineken Export. Dan moeten alle systemen die be trekking hebben op de bierstromen voor de export en de planning die deze stromen aanstuurt, live gaan. Het betreft hier bovendien de invoering van een andere afhandeling van het werk, in tegenstel ling tot de Nederlandse situatie en een veel groter klantengebied (alle klanten van Heineken Export en Heineken USA). In februari 2002 maken we de laat ste slag. Deze betreft de infosystemen binnen de Nederlandse brouwerijen (Den Bosch, Maastricht, Zoeterwoude en Wijlre) om de productie daar goed te laten verlopen." Is deze verschuiving van de deadline een tegen valler? 1 oktober 2001 wordt nu niet gehaaid... "De oorspronkelijke planning was inderdaad 1 okto ber 2001 met alle betrokken werkmaatschappijen live te gaan. In feite doen we dat ook. Alleen de brouwerijen volgen pas in februari 2002. Je kunt bij dit project niet praten over tegenvallers of meeval lers. Van tevoren viel niet precies in te schatten hoe veel werk we zouden moeten verzetten en welke zaken we gaandeweg het proces allemaal zouden tegenkomen. Wel stond vast dat we onze klanten service moesten verbeteren. En dat bestaande sys temen volstrekt ongeschikt waren om aan toekom stige behoeften, met mogelijkheden als elektronisch zakendoen, te voldoen. En het verbeteren daarvan is nog steeds ons uiteindelijke doel." Wat is volgens u de kracht van STAR Chain? "We zijn onze onderneming aan het inrichten voor de toekomst, voor ontwikkelingen als elektronisch zakendoen. En daarmee corrigeren we onze eigen achterstand. Door de verbetering van onze klanten service, met name voor Export, worden we concur rerend, zo niet vooroplopend. Bovendien is STAR Chain een gezamenlijk project: voor en door de betrokken werkmaatschappijen." De afgelopen periode is voor u een bijzonder drukke geweest met betrekking tot STAR Chain. Ik denk aan de presentatie van de adviesaan vraag Grofstructuur STAR Chain aan de Centrale Ondernemingsraad, de reactie daarop, het rond je STAR Chain langs de verschillende vesti gingen... Hoe kijkt u op die afgelopen periode terug? "Met een goed gevoel. Het contact met de medezeg genschap is zeer constructief verlopen en er was een goede onderlinge samenspraak. Ook de presentaties verliepen goed en er werden veel vragen gesteld." Welke reacties kreeg u zoal? "Vragen als: 'Wat betekent STAR Chain voor ons?' 'Verandert er iets aan mijn functie-inhoud?' Een an dere zorg die geuit werd, betrof de vraag of er ge dwongen ontslagen zouden vallen. Dat is dus nooit de bedoeling geweest. Het doel van STAR Chain is het verbeteren van de klantenservice, niet een kos- tenrationalisatie. Ook werd de zorg, met name van uit de brouwerijen, geuit of STAR Chain de vrijheid van handelen van de teams gaat beperken. Dat is zeker niet de bedoeling. STAR Chain bouwt voort op wat er met het proces Mensen Maken Heineken is bereikt. Wel zal er een strakkere aansturing moeten komen van de productiestromen op de verkoopver wachtingen, om zo groot mogelijke efficiëntie te be reiken. Dit betekent in de praktijk dat er op centraal niveau prioriteiten worden gesteld en dat daar dus ook de volgorde en tijd waarin wat moet gebeuren, worden bepaald. Dus 'Performance to plan' voor de brouwerijen en DCS voor wat betreft de logistieke productiestroom. Vandaar dat het ook zo belangrijk is dat we, nu de COR de Grofstructuur STAR Chain (over de splitsing van Heineken Nederland en wijzi gingen bij Heineken Nederlands Beheer) heeft goed gekeurd, snel aan de slag gaan met de fijnstructuur. Dan wordt duidelijk hoe de afdelingen er na de in voering van STAR Chain uitzien, welke taken en me dewerkers moeten verhuizen en wie wanneer voor SAP moet worden getraind, duidelijkheid voor ieder een dus." De COR had bij de bespreking van de advies aanvraag Grofstructuur STAR Chain met name veel commentaar op de geplande SAP-trainin- gen in de zomermaanden. Is daarnaar nog geluisterd? "Uiteraard hebben wij die kritiek ter harte geno men. De training moet echter kort voor het live gaan van de verschillende SAP-modules plaats vinden. Dit betekent dat er ook in de zomer maanden moet worden getraind, met name voor de systemen die per 1 oktober live gaan." Speciaal voor dit traject zijn sinds september 2000 alle STAR Chain-medewerkers bij elkaar gehuisvest in Roelofarendsveen. Om hoeveel mensen gaat het nu en waarom is voor deze plaats gekozen? "Op dit moment werken er zo'n 120 medewerkers, van wie de helft afkomstig is van Heineken. De an dere helft betreft externe consultants. Het kantoor pand ligt vrij centraal, aan de snelweg, en is daarom ideaal als standplaats voor STAR Chain-medewer- kers. De andere vestigingen zijn hierdoor gemakke lijk bereikbaar en doordat iedereen bij elkaar in een pand zit is onderlinge afstemming erg eenvoudig. Het is met name ontzettend belangrijk dat de ver schillende werkstromen goed op elkaar worden af gestemd qua inhoud en voortgang. Het kan natuur lijk niet zo zijn dat het ene team STAR Chain-mede werkers met het werk moet wachten tot een ander klaar is", aldus Marien Kakebeeke. Hij vervolgt: "De bezettingsgraad is nu maximaal. Na afronding van de eerste fase zal een aantal mede werkers terugvloeien in de operatie. Voor de Heineken-medewerkers onder hen wordt een pas sende werkplek gezocht. Daarmee is vanaf het begin rekening gehouden. Ik denk dat die plaatsing niet al te veel problemen zal opleveren, gezien de ervaring die deze mensen in de afgelopen periode hebben opgedaan." Tot slot: is Heineken koploper op het gebied van ketenmanagement of een goede volger? "Dat is moeilijk te zeggen. Zeker geen koploper, want ketenmanagement wordt al veel toegepast in ande re industrieën (bijvoorbeeld de auto-industrie). Maar we lopen zeker niet achter. Eigenlijk vind ik dat feit ook niet zo belangrijk. Het is veel beter om te kijken hoe effectief en concurrerend we straks werken door STAR Chain. Daarom gaat het." Marguerite de Ruijter

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2001 | | pagina 5