Uitreiking Hdnekm Purchasing Action Plan Award 2000-2001 "Inkoop wordt binnen Heineken zeker niet onderschat, maar verdere professionalisering is nodig, bijvoorbeeld door dit soort trainingen." Dat zei vice-voorzitter van de Raad van Bestuur de heer Ruys, tevens voorzitter van de Purchasing Board, tijdens de uitreiking van de zogenoemde Heineken Purchasing Action Plan Award op 16 januari. De prijsuit reiking vormde het eindresultaat van een inkoopcursus, georganiseerd door de afdeling Corporate Purchasing. Negentien inkopers uit negen Europese landen deden hieraan mee. Zij moesten in dat kader een Purchasing Action Plan (PAP) maken. De inkoper met het 'beste' plan kreeg na afloop de Award. Winnaar werd Dirk Vermeulen, financial manager van Mouterij Albert. Open discussie Ter afsluiting gaf de winnaar een presen tatie aan een panel van de Purchasing Board, dat bestond uit de heren Ruys (voorzitter Purchasing Board), Schermers (HTS) en Brinkerhof (Corporate Purchasing). Vervolgens De lieer Ruys feliciteert Dirk Vermeulen met de Award De trainingen werden gegeven door coaches van de Nederlandse Vereniging Inkoopacademie (NEVI). De cursus werd gesponsord door de Purchasing Board. De trainees leerden tijdens de cursus om een eigen inkoopactieplan te maken, een zogenoemd Purchasing Action Plan, ook wel PAP genoemd. Dit plan vormt de basis van het uiteindelijk uit te voeren inkoopbeleid. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld de inkoop van blik ken, multipacks, schoonmaakmiddelen of vork- lifttrucks. Het voordeel hiervan is het ontstaan van een structurele manier van werken, van ana lyse via strategie naar actieplan. Een ander, be langrijk doel van de training was het creëren van een informeel netwerk tussen alle inkopers. Afdeling Corporate Purchasing Blokken De cursus was verdeeld in drie blokken van elk twee dagen en vond plaats in Nederland. In janu ari waren alle plannen af en nu kunnen de deel nemers er binnen de eigen werkmaatschappijen mee aan de slag. Hun ervaringen waren zeer positief. Enkele reacties als: "een zeer praktische aanpak", "eindelijk een structurele aanpak, waar aan je normaal tijdens je werk niet toekomt", wer den veelvuldig geuit. De negentien zeer enthou siaste deelnemers hadden in elk geval het idee dat deze pilot zeker een vervolg moet hebben en eigenlijk verplicht moet zijn voor elke inkoper. De PAP-Award-uitreiking was op dinsdag 16 januari 2001. Er waren zes nomina ties en de uiteindelijke winnaar was Dirk Vermeulen, financial manager van Mouterij Albert (België). Hij maakte een PAP over het optimaliseren van mout- inkoop. Speerpunten van zijn plan waren: kostenreductie door de beste mix van gerst; het nog verder verbeteren van HACCP+; het vergroten van de rol van Productie in het inkoopproces; het in de organisatie waarborgen van de ken nis van gerstinkoop; aantal logistieke verbeteringen; verlagen van het werkkapitaal. konden de deelnemers enkele vragen aan het panel stellen en ontstond er een goede discus sie over de ontwikkeling van de inkoopfunctie binnen Heineken. De heer Ruys merkte in dat verband op dat Inkoop steeds meer wordt ge zien als een belangrijke strategische bedrijfs- functie, die wezenlijk bijdraagt aan het bedrijfs resultaat. Hij vertelde hoe de Purchasing Board dit proces van harte ondersteunt. Tevens merk te hij op dat van de moderne inkoper veel moed wordt verwacht om goed in te kopen. De deelnemers waar deerden deze open en duidelijke uitspraken over Inkoop zeer. De dag werd afgesloten met een borrel, uitstekend verzorgd door de dames en heren van het ontvangstgebouw De Hooiberg in Zoeterwoude. In juni is er een zogenoemde 'terugkomdag'. Dan kan worden vastgesteld in hoeverre de theorie in de prak tijk heeft gewerkt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2001 | | pagina 10